نویسنده = سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 7
1. ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 45-75

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمد حیدری


2. سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 75-104

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ نجمیه پوراسمعیلی


3. دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا فیروزی


5. مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


6. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


7. امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1388

سید جلال دهقانی فیروزآبادی