نویسنده = امیرمحمد حاجی یوسفی
اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 105-133

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محمود خانی جوی آباد


فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 165-192

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ عباس ذوالفقاری