نویسنده = ������������������ ������ ��������
موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوآن

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 715-753

غلامرضا کریمی؛ محمد نصیرزاده؛ سید سعید میرترابی