همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 269-308

عسگر صفری؛ معصومه راد گودرزی


سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 659-692

حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا


هویت گرایی و نظم منطقه ای خاورمیانه

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 693-714

ابراهیم متقی؛ امین معینی


موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوآن

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 715-753

غلامرضا کریمی؛ محمد نصیرزاده؛ سید سعید میرترابی


تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 743-768

گلناز امجدی؛ علی باقری زاده؛ ابراهیم انوشه


جایگاه ایران در آینده ژئوپلیتیک انرژی عراق

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 755-784

علی آدمی؛ مرتضی شکری


سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 785-820

تاج الدین صالحیان؛ مهدی پادروند؛ سمیرا اکبری


راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 821-846

سهیر سعیدزاده؛ مهناز گودرزی؛ فائزه تقی پور


تبیین زمینه‌های روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 847-878

بهادر زارعی؛ سید مهدی موسوی شهیدی


تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 879-901

رحیم بوداغی؛ حامد محقق نیا؛ روح الله شهابی؛ شیوا جلال پور


نخبگان سیاسی و صورتبندی گفتمانی اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران (1400-1392)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 903-934

محمد قیصری؛ محمود نقدی پور؛ علیرضا باقری