تعداد مقالات: 356

352. بحران کرونا و تغییر پویش‌های راهبردی نظام بین‌الملل

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 401-422

رحمان نجفی سیار