مقاله


کد مقاله : 139409181252215000676

عنوان مقاله : رویکردهای چهارگانه تجزیه و تحلیل سیاست خارجی: مورد دولت یازدهم

نشریه شماره : 25 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 730

فایل های مقاله : 575 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام رسولی ثانی‌آبادی elhamrasoli@yahoo.com استادیار -

چکیده مقاله

هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، براساس رویکردهای چهارگانه هستی‌شناختی و شناخت‌شناسی تجزیه و تحلیل سیاست خارجی شامل فردگرایی تبیینی، فردگرایی تفسیری، کل‌گرایی تبیینی و کل‌گرایی تفسیری است. در واقع سئوال اصلی این پژوهش آن است که چگونه می‌توان تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم را براساس هریک از این رهیافت‌ها تجزیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی این مقاله آن است که برای رسیدن به فهم کامل در شناخت تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم، بایستی به طور همزمان به هر چهار رهیافت تحلیلی توجه داشت که این مقاله نام این هم‌زمانی را «سطح تحلیل زمینه» خواهد گذاشت. بنابراین این مقاله از بررسی سطوح چهارگانه تحلیلی فوق در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی به این جمع‌بندی می‌رسد که برای درک کامل سیاست خارجی یک کنش‌گر در نظام بین‌الملل و تغییرات آن بایستی حتما از این سطح تحلیل به عنوان یک سطح تحلیل ترکیبی استفاده شود. سطح تحلیلی که هم‌زمان شامل تمامی ابعاد مادی و معنایی در هر دو سطح خرد و کلان می‌شود. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی تطبیقی به شمار می‌آید.