مقاله


کد مقاله : 139409221436485000833

عنوان مقاله : نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی امریکا

نشریه شماره : 3 فصل پاییز 1388

مشاهده شده : 337

فایل های مقاله : 433 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید مهدی حسینی متین smhmatin@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

دوره پس از جنگ سرد همواره شاهد مباحث زیادی در مورد ساختار نظام بین‌الملل از سوی نویسندگان و پژوهشگران روابط بین‌الملل بوده است؛ اما این پرسش همچنان مطرح است که ساختار نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد چه مدلی است و تأثیر این مدل بر سیاست خارجی کشورها به‌ویژه قدرت برتر چگونه است؟ به‌عبارت دیگر، اگر ساختار دوقطبی فروپاشیده است به‌جای آن چه مدل و ساختاری شکل گرفته است و این ساختار چگونه بر رفتار واحد‌های سیاسی تأثیرگذار واقع شده است. به نظر می‌رسد با استفاده از نظریه‌های سیاست بین‌الملل به‌ویژه نظریه نوواقع‌گرایی «کنت والتز» بتوان ساختار پس از جنگ سرد را تک‌قطبی تعریف نمود تا در مرحله بعد با استفاده از آن، رفتار واحدهای اصلی نظام به‌ویژه قطب برتر را تبیین کرد. در پایان نیز نگاهی به نقش ایالات متحده امریکا در دوره پس از جنگ سرد خواهیم افکند تا تفاوت‌های رفتار این کشور با دوره جنگ سرد مشخص شود.