مقاله


کد مقاله : 139409231030245000861

عنوان مقاله : نومحافظه‌کاری و هژمونی امریکا (تحول هژمونی امریکا در عصر نومحافظه‌کاران)

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 229

فایل های مقاله : 519 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود موسوی شفایی masoud_mousavi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

شناخت رفتار بین‌المللی امریکا بدون درک هژمونی این کشور ممکن نیست. چهارچوب نظری مقالة حاضر بر این بنیان استوار است که هژمونی به‌طور عام و هژمونی امریکا به‌صورت خاص، از سه رکن «مادی»، «ارادة تبدیل شدن به قدرت هژمونیک» و در نهایت «ایدئولوژی اجماع‌ساز و مشروعیت‌بخش» تشکیل شده است. این سه رکن، به ترتیب: «شرط لازم»، «شرط کافی» و «شرط تداوم» هژمونی امریکا محسوب می‌شوند. ادعای مقالة حاضر آن است که با به قدرت رسیدن نومحافظه‌کارانْ مرحلة جدیدی از هژمونی امریکا آغاز شد. در این هژمونیِ جدید نقش ارکان مادی سازندة آن برجسته‌تر گردید و در مقابل ارکان غیرمادی که شامل مسئلة مشروعیت، رضایت و اجماع‌سازی است به‌بهای کسب تفوق مطلق، در اولویت‌های بعدی نومحافظه‌کاران قرار گرفت. نتیجه این تحول در مبانی هژمونی امریکا، انحراف رهبری جهانی این کشور به‌سوی امپراتوری و تضعیف شرط تداوم هژمونی ایالات متحده بود.