مقاله


کد مقاله : 139409241120155000919

عنوان مقاله : دو روش احياء اعتبار و مصاديق آن در برنامۀ هسته‌ای ایران (1388-1382)

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 406

فایل های مقاله : 603 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان مصباح mesbah.ehsan@gmail.com - -

چکیده مقاله

از نگاه بسیاری از دانش‌پژوهان، جریان اصلی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، کنش‌های کنشگران در راستای رسیدن به اهدافی مادی مثل قدرت، امنیت یا منافع است. جریان غیرمتعارف در این رشته هم با واکنش به این رویکرد، هم خود را در نشان‌دادن چگونگی تکوین مفاهیم قدرت، امنیت و منافع گذاشته‌اند. در این بین تلاشی صورت گرفته است تا اهداف کنشگران را با مفاهیمی دیگر تبیین کند. یکی از این مفاهیم عبارت از «احیاء اعتبار» است. با در نظر گرفتن این فرضیه که برنامۀ هسته‌ای ایران تلاشی برای احیاء اعتبار این واحد سیاسی است، این پرسش مطرح می‌شود که این احیاء اعتبار از چه روش‌هايي دنبال شده است؟ این مقاله در راستای پاسخ به این پرسش، دو فرایند احیاء اعتبار ناشی از احساس شرم و ناشی از احساس توهین را متمایز و مؤلفه‌های هرکدام را مشخص می‌کند و در ادامه مصادیق آن را در دو دورۀ تلاش بر سر این برنامه نشان می‌دهد.