مقاله


کد مقاله : 13940924126285000928

عنوان مقاله : ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده

نشریه شماره : 22 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 559

فایل های مقاله : 529 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد بخشی Bakhshi@Birjand.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در تنظیم روابط خارجی هر کشوری درک و تبیین صحیح و کامل از قدرت و توان ملی به‌ویژه در بعد سیاست خارجی، مقتضیات و ویژگی‌های محیط خارجی و قاعده و پارادایم حاکم بر محیط منطقه‌ای و بین‌المللی، شناخت فرصت‌ها و آسیب‌پذیری‌های محیطی و تهدید‌های موجود و بسیاری از عوامل دیگر دارای اهمیت است. قاره افریقا با ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، در عصر پس از جنگ سرد و رونق منطقه‌گرایی، به یکی از مناطق تأثیر‌گذار تبدیل شده است که ‌افریقای جنوبی در‌ این مجموعه نقشی کلیدی دارد. ‌این مقاله ضمن بررسی پیشینه روابط ‌ایران و قاره ‌افریقا، به‌دنبال بررسی اهمیت روابط‌ ایران و ‌افریقای جنوبی است و بر ‌این فرضیه استوار است که گسترش روابط با قدرت منطقه‌ای و در حال ظهور مانند ‌افریقای جنوبی، ضمن افزایش منافع ملی و تقویت همکاری‌های جنوب ـ جنوب، موجب کاهش فشارهای بین‌المللی و کشورهای غربی می‌شود. روش ‌این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و در کنار آن از ماتریس سوات استفاده شده است تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی ایران به فرصت‌ها و تهدیدهای رابطه با افریقای جنوبی پرداخته شود و از این طریق، راهکارهایی را به سیاست‌گذاران در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.