مقاله


کد مقاله : 13940925100445001062

عنوان مقاله : گذار مصر از رژیم اقتدارگرا؛ عوامل و زمینه‌ها

نشریه شماره : 13 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 201

فایل های مقاله : 616 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن احمدیان ahmadian@csr.ir - -

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسی چرایی وقوع دگرگونی‌های گستردۀ منتهی به سقوط حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر است. ملت مصر پس از سه دهه حکمرانیِ اقتدارگرایانۀ حسنی مبارک و پس از ناامیدی از کنار گذاشتن وی از مجرای انتخابات و در چهارچوب ساختار موجود، با قیامی عمومی، واقعیت دگرگونی‌های جامعۀ مصر و بالا رفتن سطح آگاهی‌های عمومی به‌ویژه در میان نسل جوان را به وی تحمیل کرد؛ قیامی که تنها ١٨ روز لازم داشت تا مبارک را از قدرت به زیر بکشد. وقوع دگرگونی‌های گسترده، از نوعی که مصر در ابتدای سال 2011 به خود دید، طبعاً تنها تحت تأثیر یک یا دو عامل و یا صرفاً عواملی داخلی و یا خارجی نیست. در این مقاله نویسنده بیشتر به مؤلفه‌های داخلی اثرگذار بر سقوط مبارک و عوامل داخلی این سقوط می‌پردازد، بااین‌حال به مسائل خارجی نیز در قالب تنزل جایگاه منطقه‌ای مصر توجه می‌کند. محدودۀ زمانیِ این مقاله سال‌های منتهی به سرنگونی مبارک و به طور مشخص از ٢٠٠٥ تا ٢٠١١ است، بااین‌حال نویسنده در تبیین عوامل مؤثر بر دگرگونی‌های یادشده، اشاراتی به دوره‌های پیش از آن نیز می‌کند.