مقاله


کد مقاله : 139609041323475003503

عنوان مقاله : مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی 2008-2016

نشریه شماره : 34 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 664

فایل های مقاله : 663 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین سلیمی hoseinsalimi@yahoo.com - -
2 علی اسمعیلی اردکانی shz.esmaeili@gmail.com - -

چکیده مقاله

دستورکار جدید روابط بین‌الملل تغییر کرده است. به عبارتی دیگر مسائل اساسی جهان در قرن بیست‌ویکم در مقایسه با قرن بیستم عبارتند از: پناهجویی و مهاجرت، بیماری‌های واگیردار، تغییرات آب و هوایی، دولت‌های ورشکسته، تروریسم. در این میان مسئله مهاجرت و پناهجویی به خصوص با توجه به وضعیت آن در اتحادیه اروپا به عنوان مسئله‌ای که جغرافیا، تاریخ، هویت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست را تحت‌تاثیر قرارداده است، از زوایای مختلف نظری و عملی مورد توجه پژوهشگران، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران قرارگرفته است. این مسئله چالش‌هایی را برای رویکردها و نظریه‌های موجود در روابط بین‌الملل در تبیین، فهم و تحلیل به وجود آورده است؛ به شکلی که تغییر ماهیت این مسائل و وضعیت‌های پیش‌آمده ضمن روشن کردن محدودیت‌های تبیینی-تحلیلی نظریه‌های موجود، ضرورت به کارگیری ابزارهای نظری و مفهومی جدید برای فهم و تبیین این مسائل را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از این‌رو در این مقاله نگارندگان فراتر از کنوانسیون‌ها مقررات و قوانین نهادهای بین‌المللی، به دنبال مشخص کردن نوعی از مفهوم‌پردازی از مسئله مهاجرت در ابعاد بین‌المللی توسط یک رهیافت جدید در نظریه انتقادی روابط بین‌الملل، به معنای خاص آن هستند. روش پژوهش مقاله توصیفی – تفهمی - استدلالی است. گردآوردی داده‌های نظری از منابع کتابخانه‌ای‌ و اینترنتی است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که توسل به رهیافت آدورنویی در فهم مسئله مهاجرت، می‌تواند ضمن نشان دادن محدودیت‌های جریان‌های نظری در روابط بین‌الملل، ابعاد ناگشوده‌ و تازه‌ای از آن مسئله را برای پژوهشگران، تصمیم‌گیران و سیاستمداران اتحادیه اروپایی روشن کند.