مقاله


کد مقاله : 13970522927115004272

عنوان مقاله : همکاری ایران و چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم

نشریه شماره : 36 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 160

فایل های مقاله : 461 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن شریعتی‌نیا shariatinia@csr.ir - -
2 حمیدرضا عزیزی csr9@csr.ir - -

چکیده مقاله

ابتکار یک کمربند-یک جاده، مهمترین مگاپروژه اقتصاد سیاسی بین‏الملل در شرایط کنونی است. ایران یکی از کشورهای کلیدی در مسیر خشکی یا کمربند این ابتکار است. مقاله حاضر معطوف به تبیین فرصت‏ها و چالش‏های همکاری ایران و چین در قالب این ابتکار با اتکا به روش‏های کیفی پژوهش همچون مشاهده و تحلیل اسناد است. در این راستا پرسش کلیدی عبارت از این است که عوامل مؤثر بر همکاری چین و ایران در این طرح در سطوح استراتژیک و بوروکراتیک کدامند؟ فرضیه‌ای که در پاسخ به این پرسش ارائه شده بدین صورت است که برخی همپوشی‏ها در انتخاب‌های استراتژیک دو کشور، نیازهای توسعه‌ای و موقعیت ژئواکونومیک ایران، تعاملات حداقلی بوروکراسی‌های سیاستگذار دو کشور و دشواری مبادلات مالی با ایران عوامل کلیدی تاثیرگذار بر همکاری دو کشور در قالب این طرح محسوب می‌شوند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در سطح استراتژیک، ایران این طرح را به عنوان فرصتی برای ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی، افزایش آزادی عمل در صحنه بین‌المللی و گسترش پیوندها با چین به عنوان قدرتی در حال ظهور تعریف می‌کند. در سطح بروکراتیک نیز نویسندگان فرصت‌ها و چالش‌های همکاری ایران و چین در پنج پیوند یک کمربند-یک جاده تحلیل نموده‌اند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مهم‌ترین فرصت‌های همکاری دو کشور در حوزه تسهیل ارتباطات و کلیدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی همکاری آنان در حوزه همگرایی مالی است.