مقاله


کد مقاله : 139808115004207

عنوان مقاله : امتناع جامعه شناختی تولید نظریه بومی روابط بین¬الملل در ایران؛ مروری کمی بر یک مفهوم کیفی

نشریه شماره : 38 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 186

فایل های مقاله : 1/39 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامعلی چگنی‌زاده chegnizadeh@yahoo.com - -
2 رحیم هاتفی عین الدین everwaiter@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

این مقاله بخشی از رساله دکتری است که با عنوان "موانع تولید نظریه حوزه¬ی روابط بین¬الملل در ایران: نظر نخبگان دانشگاهی" سامان یافته است. در پی فهم دلایل تولید نشدن نظریه بومی روابط بین¬الملل در ایران به بررسی موضوع از منظر نخبگان دانشگاهی این رشته پرداختیم. پژوهش حاضر که به روش نظریه زمینه¬ای و با مصاحبه عمیق عملیاتی شد، به موانع و کدهایی دست یافت که در برسی نهایی با عنوان امتناع جامعه شناختی تولید نظریه بومی روابط معرفی گردیدند. یافته¬های این تحقیق کیفی با روش مذکور در ادامه تحت بررسی کمی قرار گرفت. فراوانی و درصد کدهای کیفی به دست آمده در متن مصاحبه¬ها به عنوان داده¬های خام دست اول، مبنای این مقایسه قرار گرفت. در راستای بسط و تبیین نظریه به دست آمده الزامات جامعه شناختی تولید علم به صورت مطالعه کتابخانه¬ای منابع مربوطه استخراج گردیدند. نتیجه این بررسی نه ملاک و معیاری بودند که با یافته¬های تحقیق حاضر مطابقت داشتند. مقایسه یافته¬های تحقیق با الزامات مد نظر نشان از فقدان زمینه¬های اجتماعی لازم برای نظریه پردازی بومی داشته و نظریه حاصل از پژوهش کیفی در پرتو بررسی کمی و مقایسه¬ای تقویت گردید. یعنی دلیل تولید نشدن نظریه بومی روابط بین¬الملل در ایران " امتناع جامعه شناختی تولید علم" می¬باشد.