راهنمای تدوین مقاله


فصل‌نامه روابط خارجی به بررسی مسائل حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می پردازد. برخی از مهمترین اصول راهنمای نشریه به شرح ذیل می باشد:

1-فصلنامه روابط خارجی مقالات با بیش از دو نویسنده را به چاپ نمی رساند.

2- مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه ارسال شود.

3- نظر به اینکه مهم‌ترین معیار علمی پژوهشی ازنظر این نشریه، نوآوری است، لطفاً مقالاتی را ارسال فرمایید که به‌گونه‌ای نسبت به مطالب موجود در ادبیات رشته‌های سیاسی و بین‌المللی نوآوری و یافته‌های جدید علمی داشته باشد. این نوآوری می‌تواند درزمینه تولید و ارائه داده‌های جدید، تحلیل مبتکرانه تحولات نظام بین‌الملل، منطقه و روابط دوجانبه ایران با کشورهای دیگر یا ارائه مفاهیم و یافته‌های نظری تازه و یا کاربرد روش‌های متفاوت برای فهم مقولات مربوط به روابط خارجی باشد. بدیهی است مقالاتی که صرفاً مروری بر یافته‌ها و نوشته‌های دیگران باشد، موردنظر این فصلنامه نخواهد بود.

4- این فصل‌نامه برای مقالات برگرفته از پروژه‌های سیاست پژوهشی و رساله دکترا اولویت قائل است.

5- مقاله ارسال‌شده نباید در نشریه دیگری چاپ‌شده باشد و یا هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال‌شده باشد.

6- هر مقاله باید با طرح پرسشی تازه در مورد یکی از موضوعات مربوط به روابط خارجی، آغاز شود. بداعت و تازگی پرسش مطرح‌شده می‌تواند مطلوبیت بیشتری به مقاله ببخشد. پرسش‌های تبیینی که رابطه بین پدید ه ها یا مفاهیم را بررسی می‌کنند بر پرسش‌های توصیفی محض که تنها درصدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند ارجحیت دارند.

7- هر مقاله باید فرضیه معینی را با کاربرد یک روش علمی یا تفسیری خاص موردبررسی قرار دهد. این فرضیه حتی‌المقدور باید به یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در حوزه روابط خارجی ایران بپردازد. بدیهی است مسائل مهم تاریخی و نظری که کاربردی در شرایط کنونی داد، نیز مطلوب خواهند بود.

8- هر مقاله باید شامل داده‌های تجربی یا کیفی کافی برای آزمون مدعای مطرح‌شده در فرضیه باشد.

9- مقاله باید کمتر از 8000 کلمه باشد و دارای اجزای ذیل باشد: چکیده  (150 تا 250 کلمه) به زبان فارسی و انگلیسی (ترجمه صحیح) واژه‌های کلیدی( پنج تا هفت واژه)، مقدمه نظری و توجیهی، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، تجزیه‌وتحلیل، نتیجه‌گیری و فهرست منابع.

10- سؤال، مفروضات، فرضیه و روش تحقیق در مقدمه طرح‌شده و جمع‌بندی و نحوه تأیید یا تعدیل فرضیه درنتیجه گیری طرح شود.

11- هر مقاله باید از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده کند. تعدد منابع معتبر و درجه اول به‌خصوص منابع خارجی بر ارزش مقاله خواهد افزود. در مقالات پژوهشی که نویسنده خود به تولید داده پرداخته است باید با مشخص کردن روش تحقیق اعتبار داده‌های خود را نشان دهد.

12-روش منبع نگاری در این فصلنامه منبع نگاری داخل پرانتز منطبق با روش APA در نرم‌افزار word می‌باشد. نحوه ارجاع به کتاب و مقاله و منابع اینترنتی همگی بر اساس الگوی (نام خانوادگی نویسنده یا شخص حقوقی، تاریخ: صفحه) با مثال (رضایی، 1388: 23) می‌باشد و در صورت تعدد منابع از یک نویسنده (الف) و (ب) در کنار سال انتشار افزوده می‌شود؛ مانند (رضایی، 1388( الف): 23) . در فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی کتب از مقالات جداسازی نمی‌شوند و تنها باید به جدا کردن منابع خارجی از فارسی بر اساس الگوی ذیل مبادرت ورزید: دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. 1387 {سیاست خارجی دولت نهم} رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره13، ضیایی بیگدلی، محمدرضا. 1388. حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.

13-  نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان  (به فارسی و انگلیسی) کامل باشد و میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه قید گردد. پست الکترونیکی، تلفن، نمابر و نشانی نویسنده آورده شود.

14- معادل لاتین اسامی و اصطلاحات غیرفارسی متن در پانوشت درج شود. جداول، شکل‌ها، نمودارها، منحنی‌ها، تصاویر و نقشه‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و مآخذ آن‌ها به‌طور دقیق ذکر گردد.

15- مقالات دریافت شده پس از بررسی اولیه در مسیر فرایند داوری علمی قرارگرفته و رأی نهایی در خصوص پذیرش یا رد آن توسط هیئت تحریریه صادر می‌شود.

16- فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.