اخبار نشریه

اطلاعیه در زمینه شرایط جدید پذیرش مقالات در فصلنامه روابط خارجی

به استحضار نویسندگان و پژوهشگران محترم می رساند که تنها مقالاتی مورد بررسی و داوری فصلنامه روابط خارجی قرار می گیرند که صرفا از طریق سامانه فصلنامه به آدرس http://frqjournal.csr.ir ارسال و تمام مراحل آن نیز از این طریق تکمیل شده باشد.

 با سپاس

مدیریت فصلنامه روابط خارجی