فهرست مقالات


شماره 2 سال 6
تابستان 1393
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409241136255000922 تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل
محسن شريعتي‌نيا
محمدرضا عابدین مقانکی
2 139409241140165000923 کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت
قدیر نصری
آرمان سلیمی
3 139409241144445000924 فتوای رهبری در مورد سلاح‌های تخریب جمعی: سرچشمه، اهمیت و تأثیرات
فرهـاد شهابـــی سیرجانی
4 139409241148225000925 تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر
محمدرضا مجیدی
حسن احمدیان
5 139409241152565000926 تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران
هادی سمتی
شانی هرمزی
6 13940924124155000927 چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک
روح‌اله اسلامی
7 13940924126285000928 ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده
احمد بخشی