فهرست مقالات


شماره 3 سال 7
پاییز 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941210112215001833 مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392 – 1381): سنجش نگاه به شرق
محمد سلطانی نژاد
2 13941210114435001834 ایران و برنامه تراسیکا و ابتکار راهرو گاز جنوبی اتحادیه اروپایی در دوران پساتحریم
بهاره سازمند
پیمان کاویانی‌فر
3 13941210118235001835 چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاری‌های فراگیر
فریبرز ارغوانی پیرسلامی
4 139412101116275001836 ماهیت رقابت در منطقه ژئوپولیتیکی خزر
زهرا احمدی‌پور
زهرا حسینی سادات محله
5 13941210112035001837 امریکا و ظهور جهانی چین
احمد جانسیز
سجاد بهرامی مقدم
6 139412101122405001838 بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامه‌های تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر
حاتم صادقی زیازی
نازیلا سیه جانی