فهرست مقالات


شماره 4 سال 8
زمستان 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395112091145002677 ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا
یاسر نورعلی‌وند
ولی گل‌محمدی
2 13951120914585002678 ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران
محسن اسلامی
فرزانه نقدی
3 13951120919175002679 بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشینگتن
مختار صالحی
فرامرز حسن‌زاده
4 13951120921405002680 تحول در سیاست منطقه‌ای عربستان؛ آورده‌های ملک سلمان
حسن احمدیان
5 13951120923335002681 رفتارشناسی رأی‌دهی چین در شورای امنیت سازمان ملل: مورد ایران و افریقا
وحید ذوالفقاری
6 13951120925265002682 سیاست خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا
پیروز ایزدی