نخبگان و ائتلاف سیاسی مسلط و ظهور دولت توسعه‌گرای سنگاپور: نتایج و دستاوردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

جهان شاهد ارتقای سنگاپور از کشوری جهان سومی به کشوری توسعه‌یافته و صنعتی، در طول سه دهه، بوده است. یافته‌های این مقاله با تمرکز بر تبیین این انتقال، نشان‌دهنده عاملیت نخبگان و ائتلاف سیاسی مسلط در ظهور دولت توسعه‌گرا در سنگاپور بوده است. این نخبگان سیاسی و ائتلاف مسلط به قدر کافی محتوای ذهنی و ترجیحات و اهداف توسعه‌ای داشته‌اند که سبب گرایش آنان به‌سوی اهداف توسعه‌ای بیش از هر گرایش دیگری شده و همین پارادایم فکری نخبگان ائتلاف سیاسی مسلط، توضیح‌دهنده دلیل ظهور دولت توسعه‌گرای سنگاپور بوده است و اینکه صنعتی شدن سنگاپور نمونه‌ای از مداخله دولت با جهت‌گیری اقتصاد بازار و ایجاد نهادها و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. این مقاله پس از طرح رهیافتی مفهومی به مساعی تئوریک درباره انواع نخبگان و ائتلاف‌های توسعه‌گرا، رانت‌جو و غیر توسعه‌گرا، به نخبگان و ائتلاف مسلط بر سنگاپور و ظهور دولت توسعه‌گرا، به سیاست‌های اتخاذشده و نتایج و دستاوردهای آن پرداخته و در پایان نتایج و یافته‌هایی را ارائه کرده است. یافته‌های تحقیق نشان داده که محتوای ذهنی و تعهد قوی نخبگان سیاسی مسلط به ارتقای سطح زندگی مردم، عامل کلیدی دستیابی سنگاپور به اقتصادی خلاق و پیشرو بوده است.

کلیدواژه‌ها


بهرامی مقدم، سجاد (1393). دگرگونی سیاست خارجی هند: از جهان سوم گرایی به عمل‌گرایی اقتصادی. مطالعات راهبردی، شماره 66.
گیلپین، رابرت، (1398). جنگ و تغییر در سیاست جهان. ترجمه سجاد بهرامی مقدم. تهران: نشر مخاطب.
نورث، داگلاس. والیس، جان جوزوف. وینگاست، باری (1395). خشونت و نظم‌های اجتماعی، چارچوبی مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر. ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده. تهران: انتشارات روزنه.
 Acemoglu, D., S. Johnson and J.A. Robinson (2005) ‘Institutions as a fundamental cause of Long-Run Growth’, in P. Aghion and S.N. Durlauf (eds.) Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier, 385-473.
Ang, C. G. (2013). Lee Kuan Yew's Strategic Thought. Routledge.
Chiu, S. W. K. (2018). City states in the global economy: Industrial restructuring in Hong Kong and Singapore. Routledge.
Denney, L., and R. McLaren. (2016) "Thinking and Working Politically to Support Developmental Leadership and Coalitions: The Pacific Leadership Program,Birmingham: Developmental Leadership Program.
Evans, P. (2004) ‘Development as institutional Change: The Pitfalls of Mono-cropping and the Potentials of Deliberation’, Studies in Comparative International Development, 38:4, 30-52.
Evans, P. (1995). Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Johnson, Ch,. (1999) "The developmental state: Odyssey of a concept." The developmental state: 32-60.
Kwang, H. F., Fernandez, W., & Tan, S. (2015). Lee Kuan Yew: The man and his ideas. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd.
Leftwich, A. (2010) "Beyond institutions: Rethinking the role of leaders, elites and coalitions in the institutional formation of developmental states and strategies." Forum for Development Studies. Vol. 37. No. 1. Routledge
Leftwich, A. (1995) "Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state." The journal of development studies 31.3: 400-427.
Lim, L., & Tan, M. (2018). Meritocracy, policy and pedagogy: culture and the politics of recognition and redistribution in Singapore. Critical Studies in Education, 1-17.
Lin, J. (2017) "Industrial policies for avoiding the middle-income trap: a new structural economics perspective." Journal of Chinese economic and Business studies 15.1: 5-18.
Lin, J. (2017) "New Structural Economics and Industrial Policies for Catching-Up Economies." Advances in the Theory and Practice of Smart Specialization. Academic Press, 183-199.
Lin, J. (2015) "The Washington Consensus revisited: a new structural economics perspective." Journal of Economic Policy Reform 18.2: 96-113.
Lysa, H. (2002). The Lee Kuan Yew Story as Singapore's History. Journal of Southeast Asian Studies, 33(3), 545-557.
Maitra, B. (2016). Investment in human capital and economic growth in Singapore. Global Business Review, 17(2), 425-437.
Mauzy, D. K., & Milne, R. S. (2002). Singapore politics under the People's Action Party. Psychology Press.
Ng, V. F. A., & Yang, S. (2016). Changing Strategies of Manufactured Export Expansion in Singapore. Manufactured Exports of East Asian Industrializing Economies and Possible Regional Cooperation, 150.
North, D. C., & Thomas, R. P. (1973). The rise of the western world: A new economic history. Cambridge University Press.
Okposin, S. B. (2019). The extent of Singapore's investments abroad. Routledge.
Oswin, N. (2019). Global city futures: Desire and development in Singapore. University of Georgia Press.
Quan, S. G. (2019). Singapore: A Modern History. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 92(2), 140-142.
Stiglitz, Joseph E., Justin Yifu Lin, and Ebrahim Patel, eds. 2013 The industrial policy revolution I: The role of government beyond ideology. New York: Palgrave Macmillan
Wake, C. H. (1975). Raffles and the rajas: The founding of Singapore in Malayan and British colonial history. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 48(1 (227), 47-73.
Wewalaarachchi, S., & Thompson, E. C. (2019). 7 Singapore: Making Space for Farming. Asian Smallholders in Comparative Perspective, 213.
World Bank. (2008). Governance, growth, and development decision-making—reflections by Douglass North, Daron Acemoglu, Francis Fukuyama, and Dani Rodrik. Washington, DC: World Bank.
Yeo, G., Yam, T. K., & Giap, T. K. (2019). Learning and Catch-up in Singapore. How Nations Learn: Technological Learning, Industrial Policy, and Catch-up, 173.
Yew, L. K. (2012). From third world to first: The Singapore story, 1965-2000 (Vol. 2). Marshall Cavendish International Asia Pet Ltd.
Yew, L. K. (2012). The Singapore story: memoirs of Lee Kuan Yew (Vol. 1). Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd.
Zhang, L., Meng, Q., & Fwa, T. F. (2019). Big AIS data based spatial-temporal analyses of ship traffic in Singapore port waters. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 129, 287-304.
دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41
این شماره فصلنامه روابط خارجی با تأخیر و در سال 1399 منتشر می‌شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.
بهار 1398
صفحه 161-190