روندهای الگویی سیاست خارجی امارات‌ متحده عربی از 2017-1971

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیاست خارجی امارات متحده عربی از 1971 تاکنون با تغییرات الگویی و رفتاری همراه بوده است. علی‌رغم بحران‌های مداوم در سرتاسر خاورمیانه و خلیج‌فارس، ماهیت فدرال امارات ‌متحده ‌عربی نوعی سیاست خارجی سازنده ایجاد کرده که به بقای این کشور آسیب‌پذیر منجر شده ‌است؛ به عبارت دیگر، امارات متحده عربی کشوری با سیاست خارجی چندگانه است. بررسی سیاست خارجی امارات‌ متحده‌ عربی از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۷۱ نشان داده که مسائل و منافع ویژه‌ای در سراسر این دوره ثابت باقی مانده است. در عین حال، تغییرات در عرصه جهانی و دگرگونی در ساختار نظام بین‌الملل، به‌ویژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور نظام تک‌قطبی، تأثیر مستقیمی بر دخالت سایر قدرت‌های بزرگ در منطقه خلیج‌فارس داشته است و در پاسخ به این تغییرات، الگوهایی که در آن‌ها امارات ‌متحده عربی منافع سیاست خارجی خود را در منطقه دنبال می‌کند، تغییر کرده ‌است که این الگوها در میان موضوعات اساسی به‌عنوان اجزای مهم سیاست خارجی امارات، قابل شناسایی است. این مقاله درصدد پاسخ‌دهی به این پرسش اصلی بوده که «سیاست خارجی امارات از سال 1971 تا 2017 چه تحولات الگویی را تجربه کرده است؟» پاسخ این بوده که این تحولات الگویی عبارت بوده‌اند از: تعهدگرایی عربی و همزیستی اسلامی، رفتار صلح‌آمیز و بی‌طرفانه در قبال مسائل منطقه، طرف‌داری اعراب، طرف‌داری غرب، میانه‌روی و تعهد به مشارکت امنیتی. در واقع سیاست منطقه‌ای و جهانی امارات، تابعی از تحولات الگویی در سیاست‌ خارجی آن بوده است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی تبیینی تلاش کرده است تا با بررسی تحولات سیاست خارجی امارات متحده عربی از زمان تأسیس آن، در روشی که امارات ‌متحده‌ عربی در آن اهداف سیاست خارجی خود را دنبال می‌کند، سبک خاصی را تشخیص و توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


Abdulkhaleq Abdulla, “New Assertiveness in UAE Foreign Policy, Gulf News, 9 October 2012.
Al-Abed & Hellyer, P (eds) 2001. United Arab Emirates: A New Perspective, London: Trident Press.
Al-Abed, I (ed.) 1996. Chronicle of Progress: 25 Years of Development in the United Arab Emirates, London: Trident Press.
Al-Alkim, H. H. 1989. The Foreign Policy of the United Arab Emirates, London: Saqi Books.
al-Mashat,Abdul-Monem, “Politics of Constructive Engagement: The Foreign Policy of the United Arab Emirates, in Bahgat Korany and Ali Hillal Dessouki (eds.), The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Globalization (Cairo: American University of Cairo Press, 2008), p 472).
Almezaini.S. Khalid. The UAE and Foreign Policy: Foreign Aid, Identities and Interests (Culture and Civilization in the Middle East). United Kingdom. Publisher: Routledge 2014.
Al-Sayegh, F. 2004. ‘Post 9/11 Changes in the Gulf: The Case of the UAE’, Middle East Policy, 11, 107–24.
David Hearst, “Three Potential Moves Behind the Tension between Qatar and its Gulf Neighbors, Middle East Eye, 2 June 2017.
Emirates News Agency, WAM, 5 August 2000 (‘UAE extends full support to the Palestinian position’).
Emirates News, 17 October 1995, quoting a speech by Sheikh Zayed to foreign ambassadors presenting their credentials.
Gause, F. G. 1999. ‘A Century in Thirty Years: Sheikh Zayed and the United Arab Emirates’, Middle East Policy, VI, 26–8.
Ghareeb, E. & Al-Abed, I (eds) 1997. Perspectives on the United Arab Emirates, London: Trident Press
Hey, J. A. K (ed.) 2003. Small States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
Kristian Coates Ulrichsen, “The UAE’s Evolving Power Dynamics, Houston Chronicle/Baker Institute Blog, 1 March 2016.
Kristian Coates Ulrichsen, “US Policies in the Middle East Under the Trump Presidency, Orient XXI, 18 April 2017.
Mission: Winds of Goodness, “Our Partners who Helped and Supported the Project,” available online at http://www.uaeafghanistan.ae/en/Brand-of-Abu-Dhabi.php.
Morgenthau, H. & Thompson, K. W. 1985. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York: Alfred A. Knopf.
Nonneman, G. 2005. Analyzing Middle East Foreign Policies and the Relationship with Europe, London: Routledge.
Rajiv Chandrasekaran, “In the UAE, the United States has a Quiet, Potent Ally Nicknamed ‘Little Sparta’,” Washington Post, 9 November 2014.
Rugh, W. A. 2002. Diplomacy and Defense Policy of the United Arab Emirates, Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research.
Sadd Ghorayeb, Amal 2007. ‘What the Moderate Arab World Is’, Al-Ahram Weekly, No. 842.
Vania Carvalho Pinto, “From “Follower” to “Role Model”: the Transformation to the UAE’s International Self-Image,” Journal of Arabian Studies, 4(2), 2014, p 234.