تحول در سیاست خارجی و نقش جهانی آمریکا از منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال به نئومرکانتیلیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه یزد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعة «تحول نقش جهانی آمریکا در عرصه بین‌الملل» بوده است. بر طبق استدلال این پژوهش سیاست خارجی ایالات ‌متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون مبتنی بر منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال بوده است و با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، تحولی جدید در نقش جهانی آمریکا در حال شکل‌گیری است که در صورت تداوم می‌تواند نظم بین‌الملل را متحول سازد. از این‌رو تمرکز پژوهش معطوف به استدلال‌های طرف‌داران ایفای نقشی محدود برای آمریکا در عرصه بین‌الملل بوده است. پرسش اصلی پژوهش این بوده که «چرا رویکرد دولت آمریکا در دوران ترامپ از منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال به منطق نئومرکانتیلی تغییر کرده است و آیا این تغییر می‌تواند نظم بین‌المللی را تغییر دهد؟» بر طبق فرضیه اصلی پژوهش هزینه‌مند بودن منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال برای آمریکا انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشته و با قدرت‌یابی ترامپ، به‌عنوان جدی‌ترین منتقد این منطق، زمینه برای حرکت به‌سوی رویکرد نئومرکانتیلی فراهم آمده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و از منابع مکتوب و مجازی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


آیکنبری، جان (1390). سه دوره نظم بین‌الملل‌گرایی لیبرال: آمریکا و محذورات نظم جهانی لیبرال. ترجمه: قهرمانپور، عسگر. مطالعات منطقه‌ای، (40). ##
کالاهان، پاتریک (1387). منطق سیاست خارجی آمریکا: نظریه‌های نقش جهانی آمریکا. ترجمه: داود غرایاق زندی. محمود یزدان فام. نادر پورآخوندی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. چاپ اول. ##
گریفیتس، مارتین (1390). دانشنامة روابط بین‌الملل و سیاست جهان. ترجمه: علیرضا طیب. چ دوم. تهران: نشر نی. ##
محترم، رحیم. نصیری سوادکوهی، رضا (1395). بازرگانی بین‌الملل، تئوری‌ها و کاربردها (با رویکرد مدیریت صادرات و واردات). تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی. ##
یزدان فام، محمود (1395). سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، (۴). ##
Allison, G. (2018). The Myth of the Liberal Order. [Online] Foreign Affairs. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-06-14/myth-liberal-order [Accessed 14 June. 2018]. ##
Bandow, D. (2017). Endless War Is No Honor to America’s Veterans. [Online] National Interest. Available at: https:// nationalinterest. org/ blog/ the-skeptics/ endless-war-no-honor-americas-veterans-23261 [Accessed 19 Nov. 2017]. ##
Bandow, D. (2018). Europe Still Doesn’t Take Its Own Defense Seriously. [Online] National Interest. Available at: https://nationalinterest.org/blog/ the-skeptics/europe-still-doesnt-take-its-own- defense- seriously- 24636 [Accessed 24 Feb. 2018]. ##
Brands, H. (2018). America’s Global Order Is Worth Fighting For; The Longest Period of Great-Power Peace in Modern History Is Not a Myth. [Online] Bloomberg. Available at: https://www. bloomberg. com/ opinion/ articles/ 2018-08-14/ america-s-global-order-is-worth-fighting-for [Accessed 14 August. 2018]. ##
Brands, H. (2018). American grand strategy in the age of Trump. 1st ed. Brookings Institution Press. ##
Callahan, P. (2004). Logics of American Foreign Policy: Theories of America's World Role. 1st ed. New York: Pearson/Longman. ##
Carpenter, T. (2018). America Needs to Get Back to the Basics I Foreign Policy. [Online] National Interest. Available at: https://nationalinterest. org/ blog/ the- skeptics/ america- needs- get- back- the- basics- foreign-policy-24642 [Accessed 25 Feb. 2018]. ##
Danforth, N. (2018). What’s So Disordered about Your World Order? [Online] War on the Rocks. Available at: https://warontherocks.com/2018/06/whats-so-disordered-about-your-world-order/ [Accessed 20 June. 2018]. ##
Friedman, G. (2018). The Myth of the Liberal International Order; It’s Dangerous to Pine for a Time That Never Really Was. [Online] Geopolitical Futures. Available at: https://geopoliticalfutures.com/myth-liberal-international-order/ [Accessed 19 Sep. 2018]. ##
Haass, R. (2017). America and the Great Abdication. [Online] The Atlantic. Available at: https:// www.theatlantic.com/international/archive/ 2017/ 12/ america- abidcation- trump- foreign- policy/549296/ [Accessed 28 Nov. 2018]. ##
Haass, R. (2018). A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order. 1st ed. New York: Penguin books. ##
 Heckscher,E. (1955). Mercantilism, vol. 2 (London: George Allen and Unwin, Second Edition,) 13##
 Kissinger,H. (1994). Diplomacy (New York: Simon and Schuster, 1994), 59
Liptak K and Acosta J(2017) Trump on Paris accord: 'We're getting out'. CNN, Available from: http://www.cnn.com/2017/06/01/politics/trump-paris-climate-decision/index.html##
Lissner, R and Rapp-Hooper, M. (2018). The Liberal Order Is More Than a Myth; But It Must Adapt to the New Balance of Power. [Online] Foreign Affairs. Available at: https:// www. foreignaffairs. com/ articles/world/ 2018-07-31/liberal-order-more-myth [Accessed 31 July. 2018]. ##
Mazarr, M. (2018). The Real History of the Liberal Order; Neither Myth Nor Accident. [Online] Foreign Affairs. Available at: https:// www. foreignaffairs. com/ articles/ 2018-08-07/real- history- liberal- order [Accessed 7 August. 2018]. ##
Mazarr, M. (2018). The Real History of the Liberal Order; Neither Myth Nor Accident. [Online] Foreign Affairs. Available at: https:// www. foreignaffairs. com/ articles/ 2018-08-07/ real- history- liberal- order [Accessed 7 August. 2018]. ##
Mearsheimer, J. (2018). The Great Delusion: Liberal Dreams and International realities. [Online] National Interest. Available at: https://nationalinterest. org/ feature/ great- delusion- liberal-dreams- and-international-realities-32737 [Accessed 5 Oct. 2018]. ##
Mearsheimer, J. and Walt, S. (2016). The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy. [Online] Foreign Affairs. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-06-13/case-offshore-balancing [Accessed 28 Nov. 2018]. ##
Mokyr, j. (2017). “How ‘America First’ Could Become America Last,” PBS Newshour. Available at: http://www.pbs.org/newshour/making-sense/column-america-first-become-america-last/.##
Preble, C. (2018). Is This the End of the Liberal World Order? [Online] National Interest. Available at: https://nationalinterest.org/feature/end-liberal-world-order-27792 [Accessed 3 Aug. 2018]. ##
Renshon, S. (2012). Barack Obama and the Politics of Redemption. 1st ed. New York: Routledge. ##
Ruger, W. (2018). To Defend America, Don’t Overreach. [Online] New York Times. Available at: https://www.nytimes.com/2018/03/19/opinion/iraq-war-failed.html [Accessed 19 March. 2018]. ##
Schweller, R. (2018). Three Cheers for Trump’s Foreign Policy. [Online] Foreign Affairs. Available at: https://www. foreignaffairs.com/articles/ world/ 2018-08-13/ three- cheers- trumps- foreign- policy [Accessed 28 Nov. 2018]. ##
Simpson, E. (2018). There’s Nothing Wrong With the Liberal Order That Can’t Be Fixed by What’s Right With It; Realists Need to Get a Lot More Realistic about the Global Legal System. [Online] Foreign Policy. Available at: https:// foreignpolicy. com/ 2018/08/07/ theres- nothing-wrong- with-the-liberal-order-that-cant-be-fixed-by-whats- right-with-it/ [Accessed 7 August. 2018]. ##
Szrom,C. (2016). “The Mercantilism of Donald Trump,”. Available at: http://www.realclearworld.com/articles/2316138123/the_mercantilism_of_donald_trump_112358.html##
Trump. D. (2017). “Inaugural Address,” Office of the Press Secretary, White House, Available at: https://www.whitehouse.gov/inaugural-address. ##
U.S. Department of Defense(2018), Available from: https://dod.defense.gov/ News/ SpecialReports/Budget2019.aspx##
US National Security Strategy (2010). ##
Walt, S. (2018). Has Trump Become a Realist? [Online] Foreign Policy. Available at: https://foreignpolicy.com/2018/04/17/has-trump-become-a-realist/ [Accessed 28 Nov. 2018]. (accessed 25 October 2017).