نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی امریکا

نویسنده

چکیده

دوره پس از جنگ سرد همواره شاهد مباحث زیادی در مورد ساختار نظام بین‌الملل از سوی نویسندگان و پژوهشگران روابط بین‌الملل بوده است؛ اما این پرسش همچنان مطرح است که ساختار نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد چه مدلی است و تأثیر این مدل بر سیاست خارجی کشورها به‌ویژه قدرت برتر چگونه است؟ به‌عبارت دیگر، اگر ساختار دوقطبی فروپاشیده است به‌جای آن چه مدل و ساختاری شکل گرفته است و این ساختار چگونه بر رفتار واحد‌های سیاسی تأثیرگذار واقع شده است. به نظر می‌رسد با استفاده از نظریه‌های سیاست بین‌الملل به‌ویژه نظریه نوواقع‌گرایی «کنت والتز» بتوان ساختار پس از جنگ سرد را تک‌قطبی تعریف نمود تا در مرحله بعد با استفاده از آن، رفتار واحدهای اصلی نظام به‌ویژه قطب برتر را تبیین کرد. در پایان نیز نگاهی به نقش ایالات متحده امریکا در دوره پس از جنگ سرد خواهیم افکند تا تفاوت‌های رفتار این کشور با دوره جنگ سرد مشخص شود.

کلیدواژه‌ها