رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پس از اعلام رسمی وجود اولین موارد ابتلا به ویروس کوید-۱۹ در اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ در چین، طولی نکشید که این بیماری به‌سرعت در اکثر کشورهای جهان شیوع پیدا کرد و جهان را در وضعیتی استثنایی قرار داد. دولت‌های مختلف واکنش‌های گوناگونی به این بحران داده‌اند. نکته قابل‌ توجه این است که متغیرهایی مانند نوع رژیم سیاسی، ساختار حکومت و ظرفیت دولت‌ها نیز لزوماً ارتباط مستقیم و تعیین‌کننده‌ای با نحوه واکنش کشورها به این بحران و پیامدهای آن نداشته‌ است. به‌عنوان مثال تعداد قربانیان ناشی از این بیماری در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا بسیار بالاتر از دیگر کشورهای با ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های محدودتر بوده است. براین اساس، پرسش اصلی ما این است که «علت رفتار متفاوت کشورهای مختلف در مقابل بحران همه‌گیری کرونا چیست؟». فرضیه این مقاله نیز این است که «در زمان بحران، مهم‌ترین عامل در تعیین‌ واکنش و اقدامات کشورها، رهبری سیاسی و شیوه‌های متفاوت معنابخشی اوست». این مقاله با به‌کارگیری «مدل رهبری CIP» و تقسیم شیوه‌های رهبری و معنابخشی به کاریزماتیک، ایدئولوژیک و پراگماتیک و با مطالعه موردی تجربه کشورهای هندوستان، ایالات‌متحده آمریکا و آلمان، ضمن اثبات و تأئید فرضیه مقاله، به این نتیجه رسیده‌ است که نوع رهبری پراگماتیک کارآمدی بیشتری در شرایط بحرانی اخیر داشته است.
 
 

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


 • Boin, A., Stern, E., & Sundelius, B. (2016). The politics of crisis management: Public leadership under pressure. Cambridge University Press.
 • Cole,Devan and Subramaniam,Tara(2020).Trump on Covid death toll: 'It is what it is', at:https://edition.cnn.com/2020/08/04/politics/trump-covid-death-toll-is-what-it-is/index.html
 • Dowd,Maureen(2020).The Doctor Versus the Denier, at: https://www.nytimes. com/ 2020/07/18/opinion/sunday/fauci-trump-coronavirus.html
 • DW(2020a). Angela Merkel sees ‘bit of hope’, but keeps coronavirus lockdown in place. https://www.dw.com/en/angela-merkel-sees-bit-of-hope-but-keeps-coronavirus-lockdown-in-place/a-53010223.
 • DW(2020b). Angela Merkel's approval ratings up amid health crisis, at: https://www.dw.com/en/coronavirus-angela-merkels-approval-ratings-up-amid-health-crisis/a-53001405.
 • Filkins, D. (2019). Blood and Soil in Narendra Modi’s India. The New Yorker2.,at: https://www.newyorker.com/magazine/2019/12/09/blood-and-soil-in-narendra-modis-india
 • Gettleman, J., & Kumar, H. (2020). Modi announces $260 billion coronavirus rescue package for India. The New York Times12. at: https://www. nytimes.com/2020/05/12/world/asia/virus-india-rescue-package.html
 • Griffith, J. A., Gibson, C., Medeiros, K., MacDougall, A., Hardy III, J., & Mumford, M. D. (2018). Are you thinking what I’m thinking?: The influence of leader style, distance, and leader–follower mental model congruence on creative performance. Journal of Leadership & Organizational Studies25(2), 153-170.
 • Griffith, J. A., Connelly, S., Thiel, C., & Johnson, G. (2015). How outstanding leaders lead with affect: An examination of charismatic, ideological, and pragmatic leaders. The Leadership Quarterly, 26(4), 502 – 517. DOI: 10.1016/j.leaqua.2015.03.004.
 • Hunter, S. T., & Lovelace, J. B. (Eds.). (2020). Extending the charismatic, ideological, and pragmatic approach to leadership: Multiple pathways to success. Routledge.
 • Hunter, S. T., Cushenbery, L., Thoroughgood, C., Johnson, J. E., & Ligon, G. S. (2011). First and ten leadership: A historiometric investigation of the CIP leadership model. The Leadership Quarterly22(1), 70-91.
 • KFF(2020), State actions to mitigate the spread of covid-19. At: https://www.kff.org/other/state-indicator/state-actions-to-mitigate-the-spread-of-covid-19/
 • King,Daniel (2020). A National Day of Prayer During a Mishandled Pandemic Is a National Day of Distraction, at: https://www.motherjones. com/ coronavirus- updates/ 2020/03/ a-national- day- of- prayer- during- a-mishandled- pandemic-is-a-national-day-of-distraction/
 • Van Knippenberg, D., & Sitkin, S. B. (2013). A critical assessment of charismatic—transformational leadership research: Back to the drawing board?. Academy of Management Annals7(1), 1-60.
 • Lahit,Jake(2020). Trump puts Pence in charge of coronavirus response in meandering press conference, at: https://www.businessinsider.com.au/ trump- wings- press- conference- on- coronavirus- puts- pence- in- charge- 2020- 2
 • Lauht,Jake(2020). 5 times Trump and US officials downplayed coronavirus as the administration struggled to prepare for the growing pandemic,at: https:// www. businessinsider. com. au/ five- times- the- trump- administration- downplayed-the-coronavirus-2020-3?r=US&IR=T
 • Laurenz, Gehrke(2020). German economy shrinks by record 10.1 percent in second quarter, at: https://www.politico.eu/article/german-economy-shrinks-by-record-10-1-percent/
 • Lovelace, J. B., Neely, B. H., Allen, J. B., & Hunter, S. T. (2019). Charismatic, ideological, & pragmatic (CIP) model of leadership: A critical review and agenda for future research. The Leadership Quarterly30(1), 96-110.
 • Maitlis, S., & Lawrence, T. B. (2007). Triggers and enablers of sensegiving in organizations. Academy of management Journal50(1), 57-84.
 • Maqbool, A. (2020). Coronavirus: the US resistance to a continued lockdown. BBC News27., at: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52417610
 • Merkel, A. (2020). Angela Merkel: We are walking on thin ice. https://www.lengoo.de/blog/angela-merkel-we-are-walking-on-thin-ice/.
 • Mishrah, Abhishek(2020), PM Modi has shown decisive leadership in fight against coronavirus: BJP youth leader, at: https://theprint.in/opinion/pm-modi-has-shown-decisive-leadership-in-fight-against-coronavirus-bjp-youth-leader/395654/
 • Modi, naranda(2020a), new india, at: https://www.narendramodi. in/ newindia/ index
 • Modi, naranda(2020b), twitter, at: https:// twitter. com/ narendramodi/ status/ 1281800944733188096
 • Modi, naranda(2020c), twitter, at: https:// twitter. com/ airnewsalerts/ status/ 1287265184692699136
 • Mumford, M. D. (2006). Pathways to outstanding leadership: A comparative analysis of charismatic, ideological, and pragmatic leaders. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Mumford, M. D., Antes, A. L., Caughron, J. J., & Friedrich, T. L. (2008). Charismatic, ideological, and pragmatic leadership: Multi-level influences on emergence and performance. The Leadership Quarterly19(2), 144-160.
 • Mumford, M. D., & Van Doorn, J. R. (2001). The leadership of pragmatism: Reconsidering Franklin in the age of charisma. The Leadership Quarterly12(3), 279-309.
 • News Wires. (2020). Merkel shines in handling of Germany’s coronavirus crisis. France24.com. Retrieved May 6, 2020 from https://www. france24. com/ en/20200329-merkel-shines-in-handling-of-germany-s-coronavirus-crisis
 • Nye Jr, J. (2008). The powers to lead. Oxford University Press.
 • Oltermann, P. (2020). Angela Merkel draws on science background in Covid-19 explainer. The Guardian. from https://www.theguardian.com/world/ 2020/apr/ 16/angela- merkel-draws-on-science-background-in-covid-19-explainer-lockdown-exit.
 • Rising, D. (2020).Germany praised for handling of COVID-19. Yahoo! News. Retrieved May 4, 2020 from https://news.yahoo.com/germany-praised-handling-covid-19-044913509.html
 • Rucker ,Philip, Jeff Stein,  Josh Dawsey and  Ashley Parker(2020), Trump says he may soon push businesses to reopen, defying the advice of coronavirus experts, at: https:// www.washingtonpost.com/ politics/ trump-says-he-may-soon-lift-restrictions-to-reopen-businesses- defying- the- advice- of- coronavirus- experts/ 2020/03/23/ f2c7f424- 6d14-11ea-a3ec- 70d7479d83f0_story.html
 • Greer, S. L., King, E. J., da Fonseca, E. M., & Peralta-Santos, A. (2020). The comparative politics of COVID-19: The need to understand government responses. Global public health15(9), 1413-1416.
 • Singh, Avtar(2020) Leaders Can’t Lift Lockdowns Without Public Trust, at: https:// foreignpolicy. com/ 2020/05/31/ leaders- cant- lift- lockdowns-without- public-trust/
 • Theguardian(2014), Indian election result: 2014 is Modi's year as BJP secures victory, at: https:// www. theguardian. com/ world/2014/may/16/india-election- 2014-results-live
 • Trump(2017), Full text of new president's speech, at: https://www.bbc.com/ news/world-us-canada-38697653
 • Zurcher, Anthony(2016), Five reasons Donald Trump won, at: https://www. bbc.com/ news/ election-us-2016-37918303.
 • WHO(2020), Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 205, at: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/ 20200531-covid-19-sitrep-132.pdf?sfvrsn=d9c2eaef_2
 • Yen H, Woodward C.(2020) AP fact check: Trump, ‘wartime’ pandemic leader or ‘backup’?at: https://apnews.com/ a64cf7fd5095d4d3b002 dc 4830e 32119