تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در دو دهۀ اخیر، دانمارک در بین کشور‏‏های ‏‏«نوردیک» و همچنین اتحادیۀ اروپا در کنار انگلستان و لهستان، بیشترین جهت‌گیری غربی _ آمریکایی را داشته است و مبنای اصلی کنشگری فعال این کشور در حوزۀ سیاست خارجی، حضور و مشارکت حداکثری در ائتلاف‏‏های ‏‏آمریکایی _ غربی در نظام بین‌الملل است. بر همین اساس مقالۀ حاضر این پرسش را مطرح می‏کند که «مدل اصلی و دلایل سیاست‌گذارانۀ جهت‌گیری‏‏‏های ‏‏غربی _ آمریکایی در سیاست خارجی دانمارک چیست؟». در پاسخ به پرسش پژوهش، مقاله بر این فرض تأکید می‏کند که حاکم شدن احزاب لیبرال بر فرایندهای ‏‏تصمیم‌گیری سیاست داخلی و خارجی دانمارک در تقابل با هنجار‏‏های ‏‏کلاسیک احزاب سوسیال _ دموکرات چپ در یک رویۀ تاریخی، به‌خصوص بعد از دهۀ 2000، باعث گزینش رویکرد انطباقی _ کنشگرایانۀ فعال در نظام بین‌الملل بر مبنای اتحاد و ائتلاف حداکثری با ایالات‌متحده شده است. گزینش این رویکرد در تقابل با رویکرد‏‏های ‏‏کلاسیک کنش‌پذیری انفعالی _ انطباقی جنگ سرد و کنشگری فعال انترناسیونالیستی بعد از آن در سیاست خارجی دانمارک بوده است. روش مقاله مبتنی بر واکاوی کیفی و تجزیه و تحلیل قواعد شناختی حاکم بر سیاست خارجی دانمارک در یک پس‌زمینۀ نظری_تاریخی است.
 
 
 

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • محمدنیا، مهدی (1395). مهاجرت و رادیکالیسم در اتحادیۀ اروپا. فصلنامه روابط خارجی، 8(2)، 57-86.
 • Agius, C. (2013). Performing identity: The Danish cartoon crisis and discourses of identity and security. Security Dialogue, 44(3), 241–258. https://doi.org/10. 1177/0967010613485871
 • Bergman, A. (2007). Co-constitution of domestic and international welfare obligations: The case of Sweden’s social democratically inspired internationalism. Cooperation and Conflict, 42, 73–99.
 • Campbell, John ,L. & Hall, J. A. & Pedersen, Ove K. (2006). National Identity And the Varieties of Capitalism: The Danish Experience. Montreal: McGill–Queen's University Press.
 •  Doeser, F. (2011). Domestic politics and foreign policy change in small states: The fall of the Danish ‘footnote policy’. Cooperation and Conflict, 46(2), 222–241. https://doi.org/10. 1177/0010836711406417.
 • Doeser, F. (2013). Leader-driven foreign-policy change: Denmark and the Persian Gulf War. International Political Science Review, 34(5), 582–597. https://doi.org/10. 1177/0192512112473027.
 • Due-Nielsen, C. & Petersen, N. (1995). Denmark’s foreign policy since 1967: An introduction. In: Due-Nielsen C and Petersen N (eds) Adaptation and Activism: The Foreign Policy of Denmark. Copenhagen: DJØF Publishing, 11–55.
 • Gram-Skjoldager, K. (2019). Denmark during the First World War: Neutral policy, economy and culture. Journal of Modern European History, 17(2), 234–250. https://doi.org/10. 1177/ 16118944 19835753.
 •  Holm, H-H. (2002). Danish foreign policy activism: The rise and decline. Danish Foreign Policy. Yearbook 2002. Copenhagen: DUPI, 19–45.
 • Jakobsen,P.V. &Ringsmose, J. (2015). Size and reputation – why the USA has valued its ‘special relationships’ with Denmark and the UK differently since 9/11. Journal of Transatlantic Studies, 13(2), 135-153. DOI: 10. 1080/14794012. 2015. 1022370
 • Kaarbo, J. & Cantir, C. (2013). Role conflict in recent wars: Danish and Dutch debates over Iraq and Afghanistan. Cooperation and Conflict, 48(4), 465–483. https://doi.org/10. 1177/0010836713482815.
 • Larsen, H. (2020). Foreign Policy New Directions in a Changing World Order? in Christiansen. P, M. , Elklit, J. , & Nedergaard, P,. (Eds) The Oxford Handbook of Danish Politics. Oxford university press. DOI:10. 1093/oxfordhb/9780198833598. 013. 27. pp: 470-487.
 • Larsen, H. (2014). Discourses of state identity and post-Lisbon national foreign policy: The case of Denmark. Cooperation and Conflict, 49(3), 368–385. https://doi.org/10. 1177/0010836713495000.
 • Larsen, H. (2009). Danish Foreign Policy and the Balance between the EU and the US: The Choice between Brussels and Washington after 2001. Cooperation and Conflict, 44(2), 209–230.
 • Lawler, P. (2007). Janus-Faced Solidarity: Danish Internationalism Reconsidered. Cooperation and Conflict, 42(1), 101–126. https://doi.org/10. 1177/0010836707073478
 • Lunde Saxi, H. (2010). Defending Small States: Norwegian and Danish Defense Policies in the Post-Cold War Era. Defense & Security Analysis, 26(4), 415-430. DOI: 10. 1080/14751798. 2010. 534649.
 • Manners, I. (2008). De danske forbehold over for den Europæiske Union: Udviklingen siden 2000. Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. http:// www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/4e897952/DIIS2.Pdf
 • Mariager, R. & Wivel ,A. (2019). Denmark at war: great power politics and domestic action space in the cases of Kosovo, Afghanistan and Iraq. In Fisher, Kristian and Mouritzen, Hans (eds) Danish Foreign policy review 2019, Copenhagen: DIIS, Danish institute for international studies. 48-85.
 • Mouritsen ,P. & Olsen,T. V. (2013). Denmark between liberalism and nationalism. Ethnic and Racial Studies, 36(4), 691-710. DOI: 10. 1080/01419870. 2011. 598233.
 • Mouritzen, H. & Runge Olesen, M. (2010). The interplay of geopolitics and historical lessons in foreign policy: Denmark facing German post-war rearmament. Cooperation and Conflict, 45(4), 406–427. https://doi.org/ 10.1177/0010836710387028
 • Mouritzen, H. (2007). Denmark's super Atlanticism. Journal of Transatlantic Studies, 5(2). 155-167.
 • Mouritzen, H. (2006). Choosing Sides in the European Iraq Conflict: A Test of New Geopolitical Theory. Journal European Security. Vol. 15(2). 137-163
 • Olsen, G. R. (2011). How Strong Is Europeanisation, Really? The Danish Defence Administration and the Opt-Out from the European Security and Defence Policy. Perspectives on European Politics and Society, 12(1), 13-28, DOI: 10. 1080/15705854. 2011. 546141.
 • Pedersen, R. B. (2018). Was something rotten in the state of Denmark? Three narratives of the active internationalism in Danish foreign policy. Cooperation and Conflict, 53(4), 449–466.
 • Pedersen, R. B. (2016). Past, present, and future: the role of the Cold War in legitimising Danish foreign policy activism. Cold War History, 16(1), 101-120. DOI: 10. 1080/14682745. 2015. 1078791.
 • Pedersen, R. B. (2013). Footnote Policy’ and the Social Democratic Party’s Role in Shaping Danish EEC Positions, 1982–1986. Scandinavian Journal of History. Vol. 38(5) 636-657.
 • Pedersen, R.B. (2012). Danish foreign policy activism: Differences in kind or degree?. Cooperation and Conflict, 47(3), pp: 331-349.
 • Petersen,N. (2000). National strategies in the integration dilemma: The promises of adaptation theory. In: Branner H and Kelstrup M (eds) Denmark’s Policy towards Europe after 1945: History. Theory and Options. Odense: Odense Universitetsforlag, 72–99.
 • Rasmussen, M. V. (2017). Nationalists, national liberals and cosmopolitans: Danish foreign policy debates after Brexit and Trump. In: Fischer K and Mouritzen H (eds) Foreign Policy Yearbook 2017. Copenhagen: DIIS, 51–74
 • Rasmussen, M. V. (2005). What’s the Use of It?’Danish Strategic Culture and the Utility of Armed Force. Cooperation and Conflict, 40(1), 67–89. https://doi.org/10.1177/0010836705049735
 • Wivel, A. (2018) Forerunner, follower, exceptionalist or bridge builder? Mapping Nordicness in Danish foreign policy. Global Affairs, 4(4-5), 419-434, DOI: 10. 1080/23340460. 2018. 1557016.
 • Wivel, A. (2013) From Peacemaker to Warmonger? Explaining Denmark's Great Power Politics. Swiss political science review. Vol. 19(3) 298-321. https://doi.org/10.1111/spsr.12043
 • Wivel, A. (2005). Between Paradise and Power: Denmark’s Transatlantic Dilemma. Security Dialogue, 36(3), 417–421. https://doi.org/ 10.1177/0967010605057974