تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در دو دهۀ اخیر، دانمارک در بین کشور‏‏های ‏‏«نوردیک» و همچنین اتحادیۀ اروپا در کنار انگلستان و لهستان، بیشترین جهت‌گیری غربی _ آمریکایی را داشته است و مبنای اصلی کنشگری فعال این کشور در حوزۀ سیاست خارجی، حضور و مشارکت حداکثری در ائتلاف‏‏های ‏‏آمریکایی _ غربی در نظام بین‌الملل است. بر همین اساس مقالۀ حاضر این پرسش را مطرح می‏کند که «مدل اصلی و دلایل سیاست‌گذارانۀ جهت‌گیری‏‏‏های ‏‏غربی _ آمریکایی در سیاست خارجی دانمارک چیست؟». در پاسخ به پرسش پژوهش، مقاله بر این فرض تأکید می‏کند که حاکم شدن احزاب لیبرال بر فرایندهای ‏‏تصمیم‌گیری سیاست داخلی و خارجی دانمارک در تقابل با هنجار‏‏های ‏‏کلاسیک احزاب سوسیال _ دموکرات چپ در یک رویۀ تاریخی، به‌خصوص بعد از دهۀ 2000، باعث گزینش رویکرد انطباقی _ کنشگرایانۀ فعال در نظام بین‌الملل بر مبنای اتحاد و ائتلاف حداکثری با ایالات‌متحده شده است. گزینش این رویکرد در تقابل با رویکرد‏‏های ‏‏کلاسیک کنش‌پذیری انفعالی _ انطباقی جنگ سرد و کنشگری فعال انترناسیونالیستی بعد از آن در سیاست خارجی دانمارک بوده است. روش مقاله مبتنی بر واکاوی کیفی و تجزیه و تحلیل قواعد شناختی حاکم بر سیاست خارجی دانمارک در یک پس‌زمینۀ نظری_تاریخی است.
 
 
 

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات