راهبردهای سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرت: ایران و عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

اصولاً گذار، پدیده‌ای رایج در سیستم بین‌الملل از زمان پیدایش آن می‌باشد. جدا از سیستم بین‌الملل، گذار در مناطق نیز قابلیت تبیین دارد. در حال حاضر یکی از مناطقی که شدیداً تحت تأثیر وضعیت گذار قرار دارد، خاورمیانه است و دو بازیگری که به‌شدت از این پدیده متأثر هستند، ایران و عربستان می‌باشند. بنابراین پژوهش حاضر با بهره‌گیری از تئوری «گذار قدرت»، سعی به تبیین راهبردهای سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرت و در روابط ایران و عربستان دارد. بدین منظور، پرسش پژوهش این است که «راهبرد بازیگران در وضعیت گذار قدرت و راهبرد ایران و عربستان به‌عنوان مطالعۀ موردی، مبتنی بر چه اصولی می‌باشد؟». در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه مطرح می‌شود که راهبرد بازیگران در وضعیت گذار قدرت با توجه به محوری و پیرامونی بودن بازیگران و نوع ساختار گذاری که در آن درگیر می‌باشند، شکل می‌گیرد. در ادامه، پژوهش با مفروض پنداشتن وضعیت گذار در خاورمیانه به راهبردهای ایران و عربستان در وضعیت گذارگونۀ خاورمیانه پرداخته است.
 

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات