سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم سیاسی.دانشکده حقوق وعلوم سیاسی.دانشگاه آزاداسلامی.کرمانشاه.ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی از جمله مهمترین پشتوانه هایی است که هر نظام سیاسی و نهادی برای بهره گیری از فرصت ها و همچنین مواجهه با تهدیدات فرهنگی در عرصه ملی و بین المللی می تواند از آن استفاده کند. از طرفی دیگر، در حال حاضر، تهدید و تهاجم فرهنگی به یکی از ابزارها و راهبردهای مهم قدرت های بزرگ نظام بین الملل در مواجهه با قدرت های چالشگر و در حال ظهور تبدیل شده است. پرسش اساسی که مقاله حاضر در پی پاسخ به آن است، تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین هدف مقاله حاضر تبیین تأثیرگذاری این دو متغیر بر یکدیگر می باشد. در این راستا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، این فرضیه مطرح شده که تهدیدات فرهنگی متغیری است که از سرمایه اجتماعی تأثیر می پذیرد بدین معنی که هراندازه سرمایه اجتماعی در جامعه ای افزایش پیدا کند بصورت عکس تهدیدات فرهنگی کاهش می یابد و در مقابل ، هراندازه سرمایه اجتماعی تضعیف شود ، بالعکس تهدیدات فرهنگی افزایش یافته و فرهنگ ملی در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social capital and soft threats against the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein Zarinfam 1
  • Iraj Ranjbar 2
  • Hassan Golpayegani 2
  • Edris Beheshitia 2
1 Department of Political science.Faculty of Law and Political science.Islamic Azad university.Kermansha.Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Social capital is one of the most important supports that any political and institutional system can use to take advantage of opportunities as well as to face cultural threats in the national and international arena. On the other hand, at present, cultural threats and aggression have become one of the important tools and strategies of the great powers of the international system in the face of challenging and emerging powers. The main question that this article seeks to answer is the impact of social capital on soft threats against the Islamic Republic of Iran. Therefore, the purpose of this article is to explain the effect of these two variables on each other. In this regard, using a descriptive-analytical method, it is hypothesized that cultural threats are a variable that is affected by social capital, which means that as social capital increases in a society, cultural threats decrease inversely, and vice versa, To the extent that social capital is weakened, on the contrary, cultural threats increase and national culture is endangered and threatened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Soft threat
  • Islamic Republic of Iran
  • Cultural Threat
  • political system