راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روابط ب ر ن ی الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واح د اصفهان )خوراسگان( ، ایران ،نویسنده مسئو ل

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب و کار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان )خوراسگان ( ایران

چکیده

در طی یک سده اخیر رسانه از جمله مهمترین عرصه‌های رقابت قدرت‌های جهانی بوده و به‌خصوص در طول دو دهه اخیر، فضای مجازی به عنوان یکی از روبه‌رشدترین بخش‌های رسانه وارد عرصه تاثیرگذاری در روابط بین‌الملل گشته است. فضای مجازی، اصطلاحی نسبتا جدید است که برای تعریف گستره‌ای از ابزارها یا فناوری‌های شبکه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. جنبه‌های تاثیر رسانه و فضای مجازی بر سیاست خارجی، با توجه بـه نقـش آن در مناسبات میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سیاستمداران، از حوزه‌های تأثیرگذار و چالش‌برانگیز است که زمینه را برای انعکاس اولویت‌ها، ارزش‌ها و ایده‌های آنان فراهم نموده است. با توجه به اهمیت برنامه هسته‌ای در راهبرد آمریکا نسبت به ایران، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که راهبرد رسانه‌ای ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران در فاصله سال‌های 2017 تا 2020 چه بوده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با استفاده از نظریه‌های مرتبط با فضای مجازی به بررسی تحلیل مضمون راهبرد رسانه‌ای و فضای مجازی آمریکا درباره برجام در فاصله سال‌های 2017 تا 2020 بپردازد. برای پاسخ به این مسئله با استفاده از روش کیفی و بکارگیری تحلیل شبکه مضامین، تلاش شده تا راهبرد رسانه‌ای آمریکا از مهمترین شبکه اجتماعی مورد استفاده رئیس‌جمهور وقت این کشور دونالد ترامپ استخراج گردد. یافته‌های این پژوهش بیانگر شش مضمون اصلی در خصوص راهبرد رسانه‌ای آمریکا در مورد مسئله برجام و ایران است که عبارتند از: «تهدید و ارعاب»، «تحقیر و توهین»، «توسل به قانون»، «خودستایی»، «سرخوردگی و اذعان به شکست» و «ایران‌هراسی».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US media strategy on Iran's nuclear program

نویسندگان [English]

  • suhair saeedzadeh 1
  • mahnaz godarzi 2
  • Faezeh taghipuor 3
1 PhD Student in International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran ,Author
3 Associate Professor, Department of Communication and Business Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
چکیده [English]

Over the last century, the media has been one of the most important areas of competition for world powers, and especially during the last two decades, cyberspace has entered the field of influencing international relations as one of the fastest growing segments of the media. Cyberspace is a relatively new term used to describe a wide range of networking tools or technologies. Aspects of the impact of media and cyberspace on foreign policy, due to its role in relations between governments, international organizations and politicians, is one of the most influential and challenging areas that has provided the basis for reflecting their priorities, values and ideas. Given the importance of the nuclear program in US strategy toward Iran, this article seeks to answer the question of what was the US media strategy towards Iran's nuclear program between 2017 and 2020. The present study seeks to use theories related to cyberspace to examine the thematic analysis of the US media and cyberspace strategy on JCPOA between 2017 and 2020. To answer this question, using a qualitative method and using network analysis of themes, an attempt has been made to extract the US media strategy from the most important social network used by Donald Trump. The findings of this study identify six main themes in the US media strategy on the issue of JCPOA and Iran: "threats and intimidation", "humiliation and insult", "recourse to the law", "boasting", "frustration and acknowledging "Defeat" and "Iranophobia".

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • Media Strategy
  • Cyber space
  • Iran
  • JCPOA
  • Thematic Analysis