تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 استادیارعلوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

3 استادیار روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق در سال 2003 و اشغال این کشور، گرچه نشاندهنده برتری نظامی آمریکا در قبال عراق بود، اما چالش مهمتری که آمریکا با آن مواجه بود حفظ دستاوردهای نظامی، پایداری وضعیت نظامی و بسط آن به حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. علاوه بر آمریکا، سایر کشورهای منطقه از جمله ایران نیز به نوعی در تلاش بودند تا از فرصت‌های به وجود آمده در عراق برای گسترش عرصه کنشگری خود بهره بگیرند. این تحولات باعث گردید تا رقابت شدیدی در عرصه قدرت نرم عراق، بین سایر کشورها آغاز گردد. مقاله حاضر به این پرسش می‌پردازد که منابع قدرت نرم آمریکا و ایران که تأثیرگذارترین کنشگران بر صحنه سیاسی عراق به شمار می‌آیند، دارای چه افتراقات و اشتراکاتی بوده است؟ در این پژوهش با استفاده از روش مقایسه‌ای ضمن اشاره به منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق، این فرضیه مطرح شد که پایگاه‌های هویتی مشترک از جمله اشتراکات مذهبی، تاریخی و فرهنگی منجر به تحکیم بیشتر قدرت نرم ایران در عراق گردیده است. همچنین تحولاتی از قبیل بروز تهدید مشترک تروریستی (داعش) زمینه‌ساز پیشتازی بیشتر ایران در مقایسه با آمریکا در عرصه قدرت نرم عراق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Iran-US Soft Power Sources in Iraq (2003-2020)

نویسندگان [English]

  • Golnaz Amjadi 1
  • ali Bagherizadeh 2
  • Ibrahim Anousheh 3
1 PhD Student in International Relations, Faculty of Law and Political Science, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Professor of Political Science and Faculty Member, Faculty of Law and Political Science, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
3 Assistant Professor of International Relations and Faculty Member, Faculty of Law and Political Science, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The US military invasion of Iraq in 2003 and its occupation, while demonstrating US military superiority over Iraq, were a major challenge for the United States in maintaining its military gains, stabilizing its military position, and expanding it into the political, economic, and social. In addition to the United States, other countries in the region, including Iran, have been trying to take advantage of opportunities in Iraq to expand their sphere of influence. These developments led to intense competition in the field of soft power in Iraq between other countries. The present article addresses the question of what are the differences and similarities between the sources of soft power of the United States and Iran, which are the most influential actors in the Iraqi political scene? In this study, using a comparative method, referring to the sources of soft power between Iran and the United States in Iraq, it was hypothesized that common identity bases, including religious, historical and cultural commonalities have led to further consolidation of Iran's soft power in Iraq. Developments such as the emergence of a common terrorist threat (ISIS) have also paved the way for Iran to be more at the forefront of Iraq's soft power than the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • US
  • Iraq
  • Dimensions of Soft Power
  • Middle East