آخرین شماره


شماره 4 سال 9
زمستان 1396
دانلود فایل

1 - همکاری ایران و چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم ( DOI : 0)
( محسن شریعتی‌نیا - حمیدرضا عزیزی )
2 - حقابه هلمند و پیشینه آن ( DOI : 0)
( محسن خلیلی - صدیقه هاشمی )
3 - بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران ( DOI : 0)
( علی امیدی - زهرا آقامحمدی )
4 - ائتلاف‌سازی منطقه‌ای پسابرجام ( DOI : 0)
( حسین مفیدی احمدی - علی‌اصغر کاظمی )
5 - چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان ( DOI : 0)
( مهدی بزرگزاده - حجت‌الله نوری ساری )
6 - امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما ( DOI : 0)
( علیرضا کوهکن - آذین صحابی )