آخرین شماره


شماره 2 سال 10
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - امتناع جامعه شناختی تولید نظریه بومی روابط بین¬الملل در ایران؛ مروری کمی بر یک مفهوم کیفی ( DOI : 0)
( غلامعلی چگنی‌زاده - رحیم هاتفی عین الدین )
2 - تأثیر سیاست انرژی آمریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی ( DOI : 0)
( فرزاد رستمی - فرشته بهرامی پور )
3 - سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان های محافظه کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک ( DOI : 0)
( سید جلال دهقانی فیروزآبادی - نجمیه پوراسمعیلی )
4 - اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد ( DOI : 0)
( محمود خانی جوی آباد )
5 - بررسی تأثیر بحران مهاجرت بر قدرت¬گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008 – 2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه) ( DOI : 0)
( مهدی براتعلی پور - سمیرا بهروز )
6 - زمینه¬ها و موانع هویت¬بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش¬های اسلام¬گرای سنی (مطالعه موردی اخوان المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه) ( DOI : 0)
( ابوذر گوهری مقدم - محمد اسلامی مجد )
7 - خاستگاه سرمایه¬دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( محمدباقر حشمت زاده - وحید قربانی )
8 - تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم انداز 2030 (بر اساس نظریه دولت توسعه‌ای لفت ویک) ( DOI : 0)
( رضا اختیاری امیری - عباس دهرویه )