دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1398، صفحه 1-190 (این شماره فصلنامه روابط خارجی با تأخیر و در سال 1399 منتشر می‌شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.)