دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، آذر 1397، صفحه 5-229 
4. رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت

صفحه 97-124

زهرا توحیدی؛ سیدعلی طباطبایی‌پناه