دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، شهریور 1397، صفحه 1-258 
4. اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد

صفحه 105-133

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محمود خانی جوی آباد