دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تیر 1390 
1. مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا

سید محمدعلی موسوی؛ الهام کدخدایی؛ فاطمه شفیعی سروستانی