دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1392 
2. چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین

اصغر کیوان حسینی؛ محمدرضا چیت‌سازیان؛ محمدرضا شیخی مفرد


6. قدرت‌های بزرگ و وحدت کره

رضا سیمبر؛ عیسی مرادی افراپلی؛ وحید قربانی