دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1393