دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، پاییز 1400، صفحه 435-658 
6. پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران

صفحه 597-626

مصطفی بیات؛ کیانوش کیاکجوری؛ مرتضی بیات؛ یاسر برخورداری