دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 1-225 
ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز

صفحه 213-231

محمد غلامی؛ احمد رشیدی؛ رضا اختیاری امیری