اعضای هیات تحریریه

 

مدیر اجرایی

رحیم بایزیدی

روابط بین الملل مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیر تخصصی و مدیر اجرایی فصلنامه روابط خارجی

dircsr.ir
0000-0003-3330-0395


سوابق کاری

- مدیر گروه روابط بین‌الملل، پژوهشکده تحقیقات راهبردی از 1399 تاکنون

- مدیر اجرایی و دبیر تخصصی فصلنامه روابط خارجی  (از 1397)

- پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام  (از 1395)

- دبیر میز آمریکا و اروپا دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام،  (از 1397)

- معاون پژوهشی اندیشکده مطالعات حاکمیت و روابط بین الملل (از 1398)

- مدرس دانشگاه (از 1393)

         

مقالات نشریات معتبر بین‌المللی (JCR, ISI and SJR)

Rahim Baizidi (2019) “Paradoxical Class: Paradox of Interest and Political Conservatism in Middle Class”, Asian Journal of Political Science, Volume 27, 2019 - Issue 3, pp. 272-285. (SJR, Q2 – ISI – JCR - Scopus)

(www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02185377.2019.1642772)

 

مقالات علمی پژوهشی

 

«جریان بین‌المللی سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در ایران و ترکیه»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل، سال هشتم، شماره 1، پیاپی 15، پاییز و زمستان 1398.

(irlip.um.ac.ir/issue/view/2029)

 

«فرهنگ و توسعه: مقایسه شاخص‌های فرهنگی توسعه‌پذیر و ضدتوسعه در ژاپن، بریتانیا و ایران»، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دوره 8، شماره 1، خرداد 1398.

(journals.tabrizu.ac.ir/article_9168.html)

 

«سیاست‌های آبه نومیکس و توسعه در ژاپن»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره سی و هشتم، بهار 1396.

(psq.kiau.ac.ir/article_532189.html)

 

«قدرت نرم و خیزش مسالمت آمیز چین در جنوب شرق آسیا»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهارم، شماره 16، تابستان 1391.

(www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=224772)

 

«موازنه نرم : بریکس و هژمونی آمریکا»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره سوم، تابستان 1393.

(www.ipsajournal.ir/article_240.html)

 

«مهاجرت، خروج سرمایه‌ انسانی و توسعه: مقایسه‌ ایران و ترکیه»، رهیافت های سیاسی و بین المللی، دوره 10، شماره 2 (پیاپی 56)، زمستان 1397.

(piaj.sbu.ac.ir/article/view/27785/7772)

 

«پارادایم‌های روابط بین‌الملل: بررسی پارادایمیک بودن رویکردهای نظری روابط بین‌الملل در ابعاد نظری، روش شناسی و شناخت شناسی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره 6، شماره 18، خرداد 1393.

(www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254312)

 

«اصول حاکم بر دفاع در روابط بین الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام»، پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1393.

(sjs.isri.ac.ir/article_87196.html)

 

مقالات همایش‌های بین‌المللی

 

“Foreign Impacts on Iran-Georgia relationships: Comparative research of Russia and the United States”, 4th International Scientific Conference on Political, Economic and Cultural Relations of Georgia and Iran, Bakuriani, Georgia, December 20, 2018.

 

«تاثیرپذیری روابط ایران و گرجستان از قدرت های خارجی: بررسی مقایسه ای روسیه و آمریکا (2018-1991)»، چهارمین همایش بین المللی روابط ایران و گرجستان، پاییز 1397.

 

»گذار از نظم اقتصادی آمریکامحور: روندپژوهی کاربست ابزار تحریم و جهان روایی دلار»، مقاله برگزیده و ارائه شده در همایش بین المللی افول آمریکا: روند گذشته و تحولات آینده، 6 آبان 1399.

 

مقالات همایش‌های ملی

 

«بررسی تطبیقی سیاست های امنیت هوانوردی ایران و ایالات متحده آمریکا»، همایش سراسری حفاظت؛ اقتدار و امنیت ملی. (چاپ شده به عنوان پوستر)

 

«اقتصاد سیاسی نفت و امنیت منطقه ای خلیج فارس»، همایش ملی خلیج فارس، عسلویه و امنیت، فروردین 1394.

 

«بررسی تطبیقی سیاست های امنیتی در حوزه اماکن حیاتی و حساس ایران و ایالات متحده آمریکا»، همایش سراسری حفاظت؛ اقتدار و امنیت ملی. (چاپ شده به عنوان پوستر)

 

طرح پژوهشی

 

طرح پژوهشی بنیاد ملی نخبگان

 

رساله دکترای تخصصی:

«جریان بین‌المللی سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی: مطالعه مقایسه‌ای ایران و ترکیه»

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

«توسعه اقتصادی و افزایش سطح قدرت چین نسبت به آمریکا بین سال های 1990 تا 2013»

 

 

رتبه ها و افتخارات

 

پژوهشگر برتر پژوهشکده تحقیقات راهبردی (1398)

رتبه های آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری

عضویت در بنیاد ملی نخبگان

 

اجرا و مدیریت همایش‌ها، سمینارها و نشست‌ها

 

مدیریت برگزاری نشست روابط راهبردی ایران و چین تحت عنوان رویداد استراتژیک 3، با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی و مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران. 1 مهر 1398. (b2n.ir/823225)

 

دبیر اجرایی نشست تخصصی رویداد استراتژیک 4 تحت عنوان ناآرامی‌در عراق؛ انسداد حکمرانی و مداخلات خارجی با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی و مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران. 13 آبان 1398. (csr.ir/0000DF)

 

دبیر اجرایی نشست تخصصی رویداد استراتژیک 7 تحت عنوان لوایح اف.ای.تی.اف، پیامدها و آثار آن بر تجارت و اقتصاد ایران در پژوهشکده تحقیقات راهبردی. 3 دی 1398. (csr.ir/0000DM)

 

دبیر اجرایی نشست تخصصی رویداد استراتژیک 8، تحت عنوان روابط خارجی ایران پس از گام پنجم کاهش تعهدات هسته ای ایران در پژوهشکده تحقیقات راهبردی. 17 دی 1398. (csr.ir/0000Dc)

 

سخنران نشست تخصصی رویداد استراتژیک 10، تحت عنوان توافق‌نامه پاریس؛ بررسی چالش‌ها و مزیت‌ها بر حکمرانی زیست محیطی و توسعه کشور در پژوهشکده تحقیقات راهبردی. 29 بهمن 1398. (csr.ir/0000Dl)

 

سخنران نشست تخصصی تحت عنوان امکان سنجی و پیامدهای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در پژوهشکده تحقیقات راهبردی. 27 خرداد 1399. (csr.ir/0000JV)

 

مدیر نشست تخصصی اعتراضات، انتخابات و سیاست خارجی آمریکا، در پژوهشکده تحقیقات راهبردی، 10 تیر 1399. (csr.ir/0000G1)

 

مدیر نشست کنوانسیون پسماندهای پرتوزا؛ خوانش حقوقی، سیاسی و فنی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، 31 تیر 1399. (csr.ir/0000GV)

 

مدیر نشست تخصصی همکاری ایران و هند در چابهار: از تصور تا واقعیت، انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای. 6 مرداد 1399. (irsa.org.ir/1399-04-06.pdf)

 

مدیر نشست انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (2020)؛ سناریوها و پیامد ها، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، 14 مهر 1399. (csr.ir/0000HR)

 

مدیر دومین نشست انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (2020)؛ سناریوها و پیامدها، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، 28 مهر 1399. (csr.ir/0000Hc)

 

کارگاه های آموزشی

روش های کمی، دانشگاه خوارزمی (1398)

نرم افزار SPSS ، دانشگاه خوارزمی (1398)

روش نظریه زمینه ای ، دانشگاه خوارزمی (1398)

روش تحلیل تماتیک ، دانشگاه خوارزمی (1398)

روش تحلیل گفتمان ، دانشگاه خوارزمی (1398)

 دورره آموزشی برنامه آماری R و RStudio، خانه اندیشمندان علوم انسانی (1397)

دوره نظریه بازی ها در روابط بین الملل ، خانه اندیشمندان علوم انسانی (1397)

دوره آموزشی آمار در علوم اجتماعی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی (1397)

حقوق فضا ، دانشگاه تهران (1391)

 

مهارت‌ها

برنامه آماری SPSS، R و RStudio

زبان انگلیسی

 

 علایق کاری

اقتصاد سیاسی بین‌الملل و تحریم ها

مطالعات منطقه ای شرق آسیا، آمریکا و خاورمیانه

سیاست خارجی ایران