اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

محمدعلی شیرخانی

روابط بین الملل استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shirkhni
shirkhniutut.ac.ir


تحصیلات

 • کارشناسی ارشد، 1365، علوم سیاسی - سیاستگذاری، میسوری
 • دکتری، 1371، علوم سیاسی - اقتصاد سیاسی بین الملل، آیداهو
 • کارشناسی ارشد، 1359، اقتصاد - آمار، وسترن ایلینویز یونیورسیتی

 

کتاب‌های تألیفی

 • محمدعلی شیرخانی و ماندانا تیشه یار. «وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران» (مجموعه مقالات). 1392
 • محمدعلی شیرخانی. «اقتصاد سیاسی نظامی گری و مداخله نظامی آمریکا در افغانستان». انتشارات دانشگاه تهران. 1393

 

کتاب‌های ترجمه شده

 • محمدعلی شیرخانی. «حقوق بشر: ابعاد نوین و چالش ها دستورالعمل آموزش حقوق بشر در دانشگاه‌ها (جلد دوم)». دانشکده حقوق. 1383
 • محمدعلی شیرخانی. «حقوق بشر: ابعاد نوین و چالش ها دستورالعمل آموزش حقوق بشر در دانشگاه‌ها (جلد اول)».  دانشکده حقوق. 1383

 

کتاب های غیر از تألیف و ترجمه

 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز. «ریاضت صلح و امیدبازخوانی و تجزیه و تحلیل علمی پیام های سیاسی مستتر در جداول شیخ بهاء الدین محمد بن حسین عاملی». تهران

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • محمدعلی شیرخانی. «نقد کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات خاورمیانه 29، 29 (1381): 295-309.
 • محمدعلی شیرخانی و اکبر مهدی زاده. «عمل گرایی در سیاست خارجی و گسترش روابط اقتصادی ایران و چین (1999 - 1917)». مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 38، 45 (1387): 201-226.
 • محمدعلی شیرخانی. "نقد کتاب" «ایران در برابر جهانی شدن: مشکلات و چشم اندازها». فصلنامه مطالعات خاورمیانه 12، 2 (1391): 125-147.
 • محمدعلی شیرخانی و رحیم بایزیدی. «اصول حاکم بر دفاع در روابط بین الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام». پژوهش های دفاعی- امنیتی در اسلام. (1393): 53-78.
 • محمدعلی شیرخانی. "کاربرد آمار در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی." فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) 4، 32 (1373): 283-306.
 • محمدعلی شیرخانی. "اقتصاد سیاسی کنترل خود به خودی جمعیت: رهیافت نو مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 35، 4 (1375): 197-220.
 • محمدعلی شیرخانی و کانستنتین داناپولوس . "رابطه لشگری کشوری در دوران بعد از حکومتهای خودکامه در آسیای مرکزی." مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 42، 42 (1377): 99-121.
 • محمدعلی شیرخانی. "یکپارچه شدن جامعه جهانی و توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای در حال توسعه." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 3، 57 (1381): 155-177.
 • محمدعلی شیرخانی و عبداله قنبرلو . "هژمونیسم تجاری آمریکا : شرایط دوره پس از جنگ سرد." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 38، 2 (1387): 188-167.
 • محمدعلی شیرخانی و حمیدرضا قوام ملکی . "اوپک و شوکهای نفتی : آسیب شناسی رفتاراوپک دربازارجهانی نفت." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 39، 2 (1388): 229-211.
 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز . "امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 39، 4 (1388): 89-107.
 • محمدعلی شیرخانی، اباذر براری و حسین پوزش شیرازی . "تئوری نفرین منابع یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی مطالعه موردیمقایسه ایران و نروژ." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 40، 2 (1389): 115-134.
 • محمدعلی شیرخانی، ارغوانی پیرسلامی فریبرز و زکیه یزدان شناس . "بحران اقتصادی 2007 - 2009 و تضعیف کارویژه دولت رفاه در امریکا." پژوهشنامه علوم سیاسی 6، 23 (1390): 107-136.
 • محمدعلی شیرخانی و نسیم سادات واسعی زاده . "سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 41، 2 (1390): 213-232.
 • محمدعلی شیرخانی. "ارزیابی برنامه هایتغییر ژئوپلیتیک انتقال انرژی تنگه هرمز: دورنمای تضعیف دیپلماسی انرژی ایران." سیاست دفاعی (1391).
 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز. "امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی امنیتی آسیا و اقیانوسیه: شباهت‌های در حال شکل‌گیری." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 42، 4 (1391): 165-185.
 • محمدعلی شیرخانی و حامد مهاجرپور. "واقع گرایی و نقش منابع انرژی در سیاست خارجی." رهیافتهای سیاسی و بین المللی - دانشگاه شهید بهشتی 1، 34 (1392): 24.
 • محمدعلی شیرخانی. "چین و امریکا ؛ تقابل قرن 21." دانش سیاسی 000، 0000 (1392): 0000.
 • محمدعلی شیرخانی و رضا بیاتی. "سیاست خارجی عملگرایانه و توسعه اقتصادی مطالعه موردی چین از سال 1978 - 2010." فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن 4، 9 (1392): 113-143.
 • محمدعلی شیرخانی و رضا براتی. "مدرک ناقص سیاست خارجی عمل گرایانه و توسعه ی اقتصادی." فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن چهارم، نهم (1392): 114.
 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز. "امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی امنیتی آسیا و اقیانوسیه: شباهت های در حال شکل گیری." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 42، 4 (1392): 185-165.
 • محمدعلی شیرخانی و سید هدایت عقدایی. "بررسی ابعاد سیاسی- اقتصادی خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی به هند." مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل اول، اول (1393): 75.
 • محمدعلی شیرخانی و مهدی سبحانی. "اقتصاد سیاسی نظامی گری و مداخله نظامی آمریکا." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1، 1 (1393): 1.
 • محمدعلی شیرخانی و حامد مهاجرپور. "توجه به توضیحات دبیر --------------------جایگاه ژئوپلیتیک ایران در زبان استعاری، با نگاه به حوزه انرژی." فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 10، 2 (1393): 137.
 • محمدعلی شیرخانی و سویلیا جونیور هنلیتو. "اقتصاد ژاپن و رشد و توسعه اقتصادی آسیا." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 000، 000 (1393): 000.
 • محمدعلی شیرخانی و محمد علی خدام. "مبادلات نفت و گاز و همکاری بین المللی (با) ایران." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 44، 3 (1394): 687.
 • محمدعلی شیرخانی و جواد حق گو. "مدرک ناقص واکاوی فضاسازی رسانه ای آمریکا در پرونده هسته ای ایران." فصلنامه راهبرد 24، 75 (1394): 30.
 • محمدعلی شیرخانی، رحیم بایزیدی و مجتبی رضا زاده. "موازنه نرم : بریکس و چالش برتری آمریکا." پژوهشنامه علوم سیاسی 9، 2 (1394): 145.
 • محمدعلی شیرخانی و محمود خلف رضائی. "سرمایه اجتماعی و رقابت پذیری در نظام بین الملل." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 45، 3 (1394): 721.
 • محمدعلی شیرخانی و فاطمه محروق. "بحران مالی نظام سرمایه داری و تحول در فرآیند سیاستگذاری مالی جهانی ...." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1، 4 (1394): 93.
 • محمدعلی شیرخانی و فریبرز ارغوانی. "اجماع پکن : الگوی نوین توسعه در عصر جهانی شده." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 46، 1 (1395): 129.
 • محمدعلی شیرخانی و ستاره طاهرخانی. "آزمون استراتژی های قهری قدرت های بزرگ در منازعات نامتقارن با بهره گیری از نظریه هان." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 46، 4 (1395): 919.
 • محمدعلی شیرخانی و فاطمه محروق. "گذار قدرت در شرق آسیا : چشم انداز گذار قدرت در پرتو پویایی های نوین منطقه." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 48، 4 (1397).

 

همایش‌های داخلی

 • محمدعلی شیرخانی. "ریاضیات صلح و امید: بازخوانی و تجزیه و تحلیل پیام های سیاسی مستتر در جداول شیخ بها الدین محمد بن حسین عاملی." دومین کنفرانس ملی کاربرد فن آوری اطلاعات و و ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل، تهران.
 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز. "ریاضت صلح و امید بازخوانی و تجزیه و تحلیل علمی پیام های شیخ بهاء الدین عاملی." کاربرد فن آوری اطلاعات و ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل، تهران.
 • محمدعلی شیرخانی و مهدی آشنا. "جهانی شدن و فقر." رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن، تهران.

 

داوری‌های انجام شده

 • کتاب سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور فرهنگی، 1381/08/16
 • کتاب سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور فرهنگی، 1382/07/15
 • کتاب سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور فرهنگی، 1385/09/12
 • دومین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (اقتصاد سیاسی بین الملل و تغییرات قدرت آمریکا) کد (2D0003-1)، ایران، 1387/08/27
 • چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل، کتاب فصل، 1389/08/19
 • دومین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (راهنمای راهبرد تجاری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تعامل توسعه و امنیت ملی) 660 صفحه، ایران، 1391/03/02
 • بیست و یکمین دوره گزینش کتاب سال دانشگاهی، اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران، 1391/08/14

 

راهنمایی پایان نامه

 • چالش های بین المللی و سهم ایران از تجارت جهانی گاز طبیعی، نبی اله مجد، دانشگاه تهران، 1387/07/15
 • امنیت انرژی و گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر، حسین نوروزی، دانشگاه تهران، 1387/12/13
 • جهانی شدن اقتصاد و وضعیت شغلی زنان ( مقایسه ایران و سنگاپور)، منصوره روستایی، دانشگاه تهران، 1389/04/12
 • سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی، نسیم سادات واسعی زاده کاشانی، دانشگاه تهران، 1389/04/26
 • جهانی شدن اقتصاد و توسعه اقتصادی امارات متحده عربی از سال 2007-1971، حسن عبدالهی، دانشگاه تهران، 1389/11/02
 • کاربست مدل متفاوت توسعه اقتصادی و رشد متاوت اقتصادی در کشورهای نوردیک و جمهوری اسلامی ایران، مهرداد چشمه اعلائی، دانشگاه تهران، 1389/11/17
 • اقتصاد سیاسی فن آوری اطلاعات و تحول در سیستمهای اعمال اقتدار، بیژن پیروز، دانشگاه تهران، 1390/04/20
 • جنگ ایران و عراق و احیای جنبش کردی در کردستان عراق، اردشیر پشنگ، دانشگاه تهران، 1390/07/04
 • تبادل انرژی( نفت و گاز) و امنیت ایران، محمد خدام، دانشگاه تهران، 1391/06/20
 • اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریکا بر افغانستان، مهدی سبحانی، دانشگاه تهران، 1392/02/28
 • ناسیونالیسم کرد و تاثیر آن بر موضع گیری ترکیه در قبال ژئوپولوتیک کرکوک، سیدامید حسینی، دانشگاه تهران، 1392/03/18
 • دیپلماسی انرژی و صادرات گاز ایران به کشورهای آسیائی، حامد مهاجرپور، دانشگاه تهران، 1392/10/14
 • تغییر مزیت نسبی صنایع تولیدی ایالات متحده در قبال رقبای آسیائی و نقش آن در امنیت ملی ایالات متحده، حسین باقرلو، دانشگاه تهران، 1393/06/31
 • اقتصاد سیاسی برنامه هسته ای ایران، مهدی آشنا، دانشگاه تهران، 1393/11/27
 • جهانی شدن تروریسم و امنیت با تاکید بر افغانستان، سهراب باختـری، دانشگاه تهران، 1394/07/11
 • نظم امنیتی دریا پایه و منطقه گرائی اقتصادی شرقی آسیا 2009 تا2017، فاطمه محروق، دانشگاه تهران، 1397/06/31
 • جریان بین المللی سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی مطالعه مقایسه ای ایران و ترکیه، رحیم بایزیدی، دانشگاه تهران، 1397/06/31
 • تاثیر انرژی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، حسن بیدخام، دانشگاه تهران، 1397/10/24
 • نقش نفت در امنیت ملی ، مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران، مصطفی عزیزی، دانشگاه تهران، 1397/11/16
 • تجارت و شرارت در اقتصاد بین المللی عصر جهانی شدن، حسین یکتای کویخی، دانشگاه تهران، 1397/11/29
 • نقش عامل اقتصادی در جنگ ترکیبی ، مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، امیر فعله گری، دانشگاه تهران، 1398/06/25
 • گفتمان امنیت ، راهکارهای مناسب جهت جذب سرمایه گذاری در ایران (با تمرکر بر مناطق آزاد ایران)، مهرنوش نوش کیا، دانشگاه تهران، 1398/06/25
 • اقتصاد و همگرائی ایران و افغانستان، غلام سرور صفائی، دانشگاه تهران، 1398/07/15
 • بررسی تاثیر برجام بر وابستگی متقابل پیچیده میان ایران و فرانسه، محمد فلاح نژاد، دانشگاه تهران، 1398/11/28

 

مشاوره پایان نامه

 • مذهب گرایی نظام ج .ا.ا و تشدید منازعات قومی در کرستان ایران، محمود سعیدی زاده، دانشگاه تهران، 1387/06/27
 • موازین تامین اجتماعی سامان بین المللی کار و دگرگونی در تامین اجتماعی ایران، حسین حیدری، دانشگاه تهران، 1388/07/13
 • رژیم های چند جانبه کنترل صادارت و امنیت ملی کشورهای درحال توسعه( تاملی بر وضعیت ایران)، غلامحسین دهقانی، دانشگاه تهران، 1388/07/25
 • نفوذ آمریکا و خروج هند از خط لوله صلح، سیدهدایت اله عقدایی، دانشگاه تهران، 1392/04/17
 • دیپلماسی هوشمند و همگرائی منطقه ای :جمهوری ایران و جهان اسلام، ایران اصل رکن آبادی، دانشگاه تهران، 1396/07/05
 • اقتصاد سیاسی بهره برداری از منابع تجدید پذیر انرژی ، بررسی مقایسه ای ایران و ترکیه، بنیامین تانگونر، دانشگاه تهران، 1397/04/09
 • همگرائی و واگرائی در مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران از 1991تا 2016، عزیزالله حاتم زاده، دانشگاه تهران، 1397/06/20
 • نقش چین در تضعیف تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد غرب علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره 2003تا2016، علی روشن، دانشگاه تهران، 1397/06/31
 • ارزهای رمزی در برابر پولهای ملی بررسی مقایسه ای چین و آمریکا، داود سپهریان، دانشگاه تهران، 1397/07/01
 • دلایل سیاسی اقتصادی اعلام خروج آمریکا از معاهده اقلیمی سال 2015 پاریس، مرتضی احمدی، دانشگاه تهران، 1398/06/31
 • اقتصاد سیاسی شرکتهای نظامی - امنیتی خصوصی ( مطالعه تطبیقی عراق و افغانستان )، محمدنادر آزادپور، دانشگاه تهران، 1398/06/31
 • بررسی مقایسه ای استراتژی توسعه اقتصادی ایران و عربستان از 2013 به بعد، حمید علمدار، دانشگاه تهران، 1398/07/15
 • تجزیه و تحلیل سیاسی اقتصادی شکل گیری و شکست چارچوب مورد توافق 21 اکتبر سال 1994، متین احمدی جعفری، دانشگاه تهران، 1398/07/15

 

فعالیت‌های اجرایی

 • IRANIAN REVIEW of foreign Affairs, 2014/04/03, 2016/08/03, Iran, Tehran
 • عضو هیات تحریریه مجله علوم سیاسی، 1384/01/01، 1395/02/13، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه مجله رهیافت های سیاسی و بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، 1384/01/01، 1395/02/15، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه مجله دانش سیاسی، 1387/12/21، 1395/02/02، ایران، تهران
 • عضو هیات مشاوران فصلنامه انگلیسی IRFA IRAN REVIEW OF FOREIGN AFFAIRS، 1390/07/03، 1395/07/03، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت نظامی، 1391/03/14، 1394/11/17، ایران، تهران
 • مدیر گروه روابط بین الملل، 1392/05/10، 1394/07/11، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه مجله رهیافت های سیاسی و بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، علمی پژوهشی، 1386/08/10، 1397/03/24، د/887/750
 • عضو هیات تحریریه مجله علوم سیاسی، علمی پژوهشی، 1387/12/20، 1397/01/17، 587325
 • عضو هیات تحریریه مجله دانش سیاسی، علمی پژوهشی، 1387/12/21، 1397/03/17، 580124
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت نظامی، علمی پژوهشی، 1391/03/13، 1397/03/13، 67/3183/ن
 • سردبیر فصلنامه روابط خارجی، علمی پژوهشی