اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

محمدرضا مجیدی

رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی

mmajidiut.ac.ir


فعالیت‌های علمی؛

 

 • نقش عوامل ژئوپلیتیکی و نظام بین‌الملل بر اختلافات مرزی قطر و عربستان (1400)
 • راهبرد ترکیبی؛ دستور گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه (1400)
 • بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ (1399)
 • سناریوهای آینده اسلام و مسلمانان در اروپای غربی (1399)
 • مؤلفه‌ها و موانع رویکرد ژئوکالچر ایران در قبال ابتکار کمربند و راه چین در آسیای مرکزی (1399)
 • تغییر و جایگزینی الفبای نیاکان (فارسی)در تاجیکستان در دوران اتحاد شوروی و پس از آن (1397)
 • بحران امنیتی در غرب آسیا و قدرت‌یابی احزاب راست افراطی در اروپا (1397)
 • زمینه‌های پیدایش و رشد افراطی‌گری در آسیای مرکزی ، مطالعه موردی داعش (1397)
 • راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفه‌هایی برای همگرایی منطقه‌ای در غرب آسیا (1396)
 • نقش اجتماعی کتابخانه‌ها راهبردها و راهکارهای کاهش نابرابری در دسترسی به دانش (1396)
 • چرا اروپا؟ (1395)
 • نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان (1395)
 • قدرت‌یابی گروه‌های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها (1395)
 • دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه جمهوری عراق (1395)
 • قدرت‌یابی گروه‌های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها (1395)
 • چرا اروپا؟ چالش‌های فرهنگ و هویت (1395)
 • دیدگاه نظری درباره نقش هویت در سیاست بین‌الملل (1394)
 • اسلام هراسی غربی؛ واکاوی تحلیلی زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بازاندیشی مؤلفه‌های تاریخی و نظری آن (1393)
 • بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاستگذاری سازمان‌های مردم نهاد ایرانی (1392)
 • زمینه‌ها و موانع تعامل جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی (1392)
 • روابط اتحادیه اروپا با قدرت‌های نوظهور؛ چالش‌ها و اختلافات (1392)
 • سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد (1392)
 • اخلاق در علم (1391)
 • رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه‌ای؛ امکان یا امتناع (1389)
 • تأملی انتقادی در تعریف مناطق و رویکردهای مرسوم در مطالعات منطقه‌ای: مطالعه موردی؛ خاورمیانه (1389)
 • عناصر معرفت شناختی اروپامحوری در تقسیم مناطق مطالعاتی (1389)
 • غرب آسیا ، ایران و تقارب فرهنگ‌ها (1389)
 • منطقه‌گرایی فرهنگی: نقطه عزیمت همگرایی در غرب آسیا (1389)
 • امنیت انسانی در غرب آسیا؛ دیدگاه‌ها و نقدها (1388)

- Religious cinema and the transfer of religious and revolutionary values to future generations (2019)

- La diplomatie parlementaire de l’Iran et de la France (2016).
- l’Islam et la société civile en Asie de l’Ouest Cas de figure: la République islamique d’Iran (2016)

- Abdolali Birjandi's Active Life and Scientific Achievements (2014)

- The role of Silk Road in the rapprochement (2014)

- The role of Muslim Women in the development of societies (2014)

- Societal Discrimination against Muslims in Europ: Racism and Political Opportunities (2014)

- Intercultural Dialogue in the 21st Century:what Role for Unesco? (2013)

- The Role of Sibuyeh and his linguistic approach in the rapprochement of cultures (2012)

- Nourouz and Rapprochement of cultures (2010)

- The Life and Thought of Seyyed Jamal-Ed-Din Assadabadi (2009)

- Mawlana and the Perfect Human Being (2007)