اعضای هیات تحریریه

 

معاون سردبیر

محمد نظـری

دبیر شورای سیاستگذاری

mohammad.nazaricsr.ir


 دبیر شورای سیاستگذاری فصلنامه روابط خارجی