فراخوان مقاله فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی

فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی شماره زمستان 1401 را با محوریت و موضوع «ابعاد اجتماعی و فرهنگی مسائل جمعیتی در ایران: موانع و راهکارها» منتشر می سازد. اساتید، پژوهشگران و نویسندگان محترم تا پایان شهریور ماه 1401 فرصت دارند تا مقالات خود را جهت ارزیابی به این نشریه ارسال نمایند.

وبسایت نشریه جهت ثبت مقالات:

http://rahbordfarhangi.csr.ir/