نویسنده = �������� ������������ �������� ��������
تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 66-105

10.22034/fr.2022.160379

مریم طهماسبی؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ کیهان برزگر