نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 105-133

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محمود خانی جوی آباد