نویسنده = ������������ ��������������
اقتصاد سیاسی انقلاب مصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 69-102

ابراهیم عباسی؛ محسن شکری