نویسنده = �������������������� ��������
فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 165-192

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ عباس ذوالفقاری