نویسنده = ���������� ������������������ ����������
مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا

دوره 3، شماره 2، تیر 1390

سید محمدعلی موسوی؛ الهام کدخدایی؛ فاطمه شفیعی سروستانی