نویسنده = ���������� (a.jafari@umz.ac.ir)�� �����������������
معمای هسته‌ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران

دوره 8، شماره 2، تیر 1395

علی‌اکبر جعفری (a.jafari@umz.ac.ir)؛ وحید ذوالفقاری