نویسنده = ���������� �������� ������ ����������
اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران.

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 217-244

سید مصطفی حسینی پور؛ محمدعلی شیرخانی